Uitbuiting van minderjarigen in de criminaliteit in Nederland

Uitbuiting van minderjarigen in de criminaliteit in Nederland

Onderzoek naar de signalering, aanpak en samenwerking door professionals

Samenvatting

In 2011 is   het landelijke programma Aanpak uitbuiting Roma kinderen in een samenwerkingsverband tussen het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gestart. In 2014 is het programma verlengd tot eind 2016. Gedurende de programmaperiode komt naar voren dat de integrale aanpak van criminele uitbuiting van minderjarigen moeilijk lijkt. Vanuit dit programma wil men meer inzicht krijgen in de aard en de omvang van criminele uitbuiting van (Roma) kinderen. De onderzoeksvraag is verbreed naar alle kinderen die zich in Nederland bevinden.
Dit onderzoekrapport gaat over uitbuiting van minderjarigen in de criminaliteit in Nederland. Het rapport beschrijft het fenomeen en gaat in op de praktijk van professionals in de zorg- en veiligheidsketen, die met de problematiek te maken krijgen. Op basis van casusstudies en onderzoek in gemeenten laat het rapport zien in hoeverre professionals uitbuiting van minderjarigen in de criminaliteit signaleren, of zij voldoende toegerust zijn om het probleem aan te pakken en wat zij er in de praktijk aan doen. Verder gaat het rapport in op de samenwerking tussen betrokken professionals.

Inhoudsopgave

Lijst van gebruikte afkortingen
Voorwoord
Samenvatting

  1. Aanleiding, vraagstelling en methoden van onderzoek
  2. Aard, omvang en achtergronden
  3. Overzicht betrokken partijen
  4. Signalering en 'framing'
  5. Handelingsperspectief: beschikbare middelen en expertise
  6. Handelingskracht: de praktijk
  7. Samenwerking tussen betrokken organisaties
  8. Conclusies en aanknopingspunten voor beleid

Referenties

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Bos, A., Loyens, K., Nagy, V., Oude Breuil, B.
Organisatie(s):
Universiteit Utrecht - Departement Bestuurs - en Organisatiewetenschap (USBO), Universiteit Utrecht - Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen, WODC
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Universiteit Utrecht - Departement Bestuurs - en Organisatiewetenschap (USBO)
Jaar van uitgave:
2016
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Universiteit Utrecht - Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO)
Telefoon:
(030) 253 81 01
Fax:
(030) 253 72 00
E-mailadres:
info.usbo@uu.nl
Website:
http://www.uu.nl/organisatie/departement-bestuurs-en-organisatiewetenschap

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Handel en uitbuiting kinderen in NL uit Roemenie, Bulgarije en voormalig Joegoslavie
Projectnummer:
2672
Operationele status:
Afgerond