Toezicht op strafvorderlijk overheidsoptreden

Civiel recht en civiel proces / Verzuim

Toezicht op strafvorderlijk overheidsoptreden

Samenvatting

In de nota die de contouren schetst van de voorgenomen modernisering van het Wetboek van Strafvordering in het kader van het programma Versterking Prestaties Strafrechtketen (VPS) (de Contourennota) is een paragraaf opgenomen over toezicht op strafvorderlijk optreden. In deze Contourennota heeft de minister van Veiligheid en Justitie de vraag gesteld of met het huidig samenstel van rechterlijk, intern en extern toezicht de naleving van de geldende wettelijke voorschriften binnen de strafrechtsketen adequaat en systematisch wordt gecontroleerd en gestimuleerd.
De centrale onderzoeksvraag in dit onderzoek luidt: ‘Welke vormen van toezicht bestaan thans op het strafvorderlijk overheidsoptreden en welke mogelijke lacunes kunnen hierin worden geconstateerd in de wettelijke en praktische context?’. Hierdoor moeten de termen ‘toezicht’ en ‘strafvorderlijk overheidsoptreden’ initieel afgebakend worden. Dit onderzoek beperkt zich tot toezichtverhoudingen over de kwaliteit van strafvorderlijk overheidsoptreden, wat betekent dat de bevoegdheden ten aanzien van bedrijfsvoering en bedrijfsprocessen niet in dit onderzoek aan bod komen. Verder wordt een opsplitsing gemaakt tussen ‘intern’ en ‘extern’ toezicht. Met intern toezicht wordt bedoeld het toezicht dat binnen een actor zelf wordt georganiseerd, terwijl extern toezicht het toezicht is dat buiten de actor door andere toezichthoudende instanties wordt georganiseerd.

Inhoudsopgave

Inleiding

  1. Algemene uitgangspunten
  2. Theoretisch kader
  3. Methodologische uitgangspunten
  4. Inventarisatie toezichtmogelijkheden op strafvorderlijk overheidsoptreden in Nederland
  5. Inventarisatie toezichtmogelijkheden op strafvorderlijk overheidsoptreden in België
  6. Verslag van een rondetafelgesprek
  7. Analyse
  8. Conclusie

Bibliografie en geciteerde documenten
Lijst tabellen en figuren
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Devroe, E., Malsch, M., Matthys, J., Minderman, G.
Organisatie(s):
Universiteit van Leiden - Faculteit Governance and Global Affairs, NSCR, Vrije Universiteit Amsterdam, WODC
Plaats uitgave:
Leiden
Uitgever:
Universiteit van Leiden - Faculteit Governance and Global Affairs
Jaar van uitgave:
2017
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Toezicht en controle
Projectnummer:
2686
Operationele status:
Afgerond