Verkenning methoden en data National Risk Assessment Witwassen en Terrorismefinanciering

Criminaliteit en delicten / Terroristische groepering

Verkenning methoden en data National Risk Assessment Witwassen en Terrorismefinanciering

Samenvatting

Het onderzoek heeft tot doel inzicht te verkrijgen in de methoden en data die beschikbaar en geschikt zijn voor de uitvoering van de eerste Nederlandse National Risk Assessment (NRA) witwassen en terrorismefinanciering. De NRA dient de Nederlandse risico’s met betrekking tot witwassen en terrorismefinanciering in beeld te brengen en te houden. Vanwege het gebrek aan ervaring met de uitvoering van een NRA, de daaraan verbonden onzekerheden en de complexiteit van het uitvoeren van een NRA heeft het WODC het NRA project opgedeeld in deelprojecten, te weten twee NRA’s voor witwassen, twee NRA’s voor terrorismefinan-ciering, twee monitoren voor anti-witwasbeleid, één monitor voor terrorismefinan-cieringsbeleid en een onderzoek genaamd witwaspiramide. Het eerste deelproject in het NRA project vormt de hier uitgevoerde methoden- en dataverkenning.

Bronnen die zijn geanalyseerd omvatten de methoden die vijf andere landen (de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Italië en Zweden) hebben toe-gepast voor hun NRA’s. Ook zijn algemene raamwerken voor risicomanagement en methoden voor risico-assessment die daaruit voortkomen bestudeerd. Daarnaast is gezocht naar de beschikbaarheid van aanvullende methoden die bij NRA’s kunnen worden ingezet en is onderzocht wat kan worden geleerd uit de risicotaxaties die in Nederland (deels op andere terreinen) zijn uitgevoerd.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Conceptueel kader
  3. Analyse: geschiktheid van methoden voor de NRA en de data behoefte
  4. Conclusie

Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Veen, H.C.J. van der, Ferwerda, J.
Organisatie(s):
WODC, Universiteit Utrecht
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2016
Reeks:
Cahiers 2016-12
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Verkenning methoden en data National Risk Assessment Witwassen en Terrorismefinanciering ; deelproject 1 NRA
Projectnummer:
2689A
Operationele status:
Afgerond