Evaluatie van de Wet biometrie vreemdelingenketen

Evaluatie van de Wet biometrie vreemdelingenketen

Samenvatting

De probleemstelling van het onderzoek luidt als volgt:
Voor welke doeleinden worden biometrische kenmerken van vreemdelingen gebruikt, wordt bij de verwerking van biometrische gegevens voldaan aan de wettelijke vereisten en voldoen deze gegevens aan de criteria van kwaliteit en betrouwbaarheid en in hoeverre worden de doelstellingen gerealiseerd die de wetgever met de Wet biometrie vreemdelingenketen voor ogen stonden? De onderzoeksvraag valt uiteen in drie deelvragen:

  1. Welke doelstellingen beoogde de wetgever te bereiken met de invoering van de Wet biometrie vreemdelingenketen, welke beleidstheorie ligt aan de keuze van die doelstellingen ten grondslag en in hoeverre is de beleidstheorie ex ante gefundeerd?
  2. Handelen de verschillende ketenpartners bij enerzijds de afname en de registratie en anderzijds het gebruik en de benutting van biometrische gegevens volgens de wettelijke vereisten? Voldoen de afgenomen gegevens aan de criteria kwaliteit en betrouwbaarheid?
  3. In hoeverre zijn sinds 1 maart 2014 de beoogde effecten en eventuele neveneffecten opgetreden en in hoeverre is dat toe te schrijven aan de in de wet geboden verruimde mogelijkheid om biometrische gegevens af te nemen?

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Beleidsreconstructie
  3. Wettelijke vereisten
  4. Betrouwbaarheid en kwaliteit van gegevens
  5. Gebruik van biometrie in de vreemdelingenketen
  6. Conclusie en aanbevelingen

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Winter, H., Klingenberg, A., Bex-Reimert, V., Geertsema, B., Krol, E.
Organisatie(s):
Rijksuniversiteit Groningen - Faculteit Rechtsgeleerdheid, Pro Facto, WODC
Plaats uitgave:
Groningen
Uitgever:
Rijksuniversiteit Groningen - Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar van uitgave:
2017
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Rijksuniversiteit Groningen - Faculteit Rechtsgeleerdheid

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie van de Wet Biometrie
Projectnummer:
2693
Operationele status:
Afgerond