Voorlopige hechtenis van jeugdigen in uitvoering

Detentie en reclassering / Heenzending

Voorlopige hechtenis van jeugdigen in uitvoering

Een exploratief kwantitatief onderzoek naar rechterlijke beslissingen en populatiekenmerken

Samenvatting

In dit exploratieve kwantitatieve onderzoek wordt een beeld geschetst van de voorlopige hechtenispraktijk in jeugdstrafzaken en de kenmerken van de betrokken jeugdige verdachten. In dit onderzoek staan de volgende onderzoeksvragen centraal:

 1. In welke gevallen en met welke redenen wordt bij jeugdige verdachten voorlopige hechtenis gevorderd en bevolen, wordt de tenuitvoerlegging van een bevel tot voorlopige hechtenis (wel of niet) geschorst of wordt dit bevel op een alternatieve wijze tenuitvoergelegd?
 2. Wat zijn de kenmerken van de betreffende jeugdige verdachten?
 3. Hoe verhoudt de toepassing van voorlopige hechtenis zich tot de straftoemeting in jeugdstrafzaken en is er sprake van ‘prejudiciërende werking’ van de voorlopige hechtenis?
 4. Zijn – op basis van de bevindingen onder vragen 1, 2 en 3 – uitspraken te doen over mogelijkheden voor de ontwikkeling van alternatieven voor voorlopige hechtenis van jeugdige verdachten in justitiële jeugdinrichtingen en, zo ja, welke?

Inhoudsopgave

Lijst met afkortingen
Lijst met tabellen en figuren
Samenvatting

 1. Inleiding
 2. Juridisch kader van voorlopige hechtenis van jeugdigen
 3. Eerder empirisch onderzoek naar de voorlopige hechtenis van jeugdigen
 4. Dataverzameling en methoden van analyse
 5. De onderzoekspopulatie uitgelicht
 6. Inbewaringstelling van jeugdige verdachten
 7. Gevangenhouding van jeugdige verdachten
 8. Verlenging van gevangenhouding van jeugdige verdachten
 9. Voorlopige hechtenis en de afdoening van jeugdstrafzaken
 10. Conclusies, discussie en aanbevelingen

Literatuurlijst
Bijlagen
Summary
Samenstelling begeleidingscommissie
Dankwoord
Over de auteurs/onderzoekers

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Brink, Y.N. van den, Wermink, H.T., Bolscher, K.G.A., Leeuwen, C.M.M. van, Bruning, M.R., Liefaard, T.
Organisatie(s):
Universiteit Leiden - Faculteit der Rechtsgeleerdheid, WODC
Plaats uitgave:
Nijmegen
Uitgever:
Wolf Legal Publishers
Jaar van uitgave:
2017
ISBN:
978-94--624-0455-7
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Wolf legal publishers
 
Postbus 313
 
5060 AH Oisterwijk
Telefoon:
013-5821366
Fax:
084-8376700
E-mailadres:
info@wolfpublishers.nl
Website:
www.wolfpublishers.com

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Dossieronderzoek voorlopige hechtenis jeugdigen
Projectnummer:
2695
Operationele status:
Afgerond