Handhaving en veiligheid bij strafrechtelijke contact-, locatie- en gebiedsverboden ter bescherming van slachtoffers

Criminologie en victimologie / Meervoudig slachtofferschap

Handhaving en veiligheid bij strafrechtelijke contact-, locatie- en gebiedsverboden ter bescherming van slachtoffers

Samenvatting

De behoefte aan bescherming bij slachtoffers van (gewelds)delicten is aanzienlijk, zeker wanneer de dader een bekende is. Een van de instrumenten in het Nederlandse slachtofferbeleid om deze bescherming vorm te geven, is het zogenaamde beschermingsbevel; in de praktijk veeleer bekend als het contact-, locatie-, of gebiedsverbod. Het verbod omvat gedragsregels die kunnen worden opgelegd in het kader van een strafrechtelijke, civiele, of bestuurlijke procedure en heeft als doel een persoon te beschermen tegen "een handeling die zijn of haar leven, fysieke of psychologische integriteit, waardigheid, persoonlijke vrijheid, of seksuele integriteit in gevaar kan brengen".
Dit onderzoek beoogt antwoord te geven op de volgende centrale onderzoeksvraag:
"Hoe verloopt het handhavingsproces en de naleving van Nederlandse strafrechtelijke verboden ter bescherming van een initieel slachtoffer en in hoeverre en onder welke voorwaarden dragen deze verboden naar verwachting daadwerkelijk bij aan die bescherming?".

Inhoudsopgave

Dankwoord
Afkortingenlijst
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Theoretische grondslagen voor effectiviteit van verboden
  3. Juridisch kader
  4. Gegevensverzameling
  5. Signalering en schendingen
  6. Handhavingsreacties bij schendingen
  7. Verboden en objectieve veiligheid
  8. Verboden en veiligheidsbeleving
  9. Conclusie en discussie

Referenties
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Fischer, T., Cleven, I., Struijk, S., Roggeveen, W. (medew.)
Organisatie(s):
Erasmus Universiteit Rotterdam - Erasmus School of Law , WODC
Plaats uitgave:
Rotterdam
Uitgever:
Erasmus Universiteit Rotterdam - School of Law
Jaar van uitgave:
2019
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Erasmus Universiteit Rotterdam - School of Law
Telefoon:
010 4081547
Fax:
010 5432911
Website:
www.esl.eur.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Effectiviteit van beschermingsbevelen
Projectnummer:
2710
Operationele status:
Afgerond