Lokaal gezien

Criminaliteit en delicten / Drugtoerisme

Lokaal gezien

Verdiepingsstudie monitor ontwikkelingen coffeeshopbeleid meting 2015/16

Samenvatting

Sinds de introductie van het aangescherpte coffeeshopbeleid in 2012 worden door de betrokken directies van VenJ voortgangsrapportages opgesteld over de laatste ontwikkelingen op het gebied van overlast, verkoop van cannabis aan gebruikers buiten de coffeeshops, drugsrunners en drugstoerisme. Door de minister van Veiligheid en Justitie is de Tweede Kamer regelmatig voorzien van informatie over het coffeeshopbeleid en de effecten daarvan c.q. de ontwikkelingen die zich na invoering voordeden. Bij de rapportages werden bevindingen gebruikt uit evaluatieonderzoek (M. van Ooyen-Houben, B. Bieleman, & D.J. Korf, Het Besloten club- en het Ingezetenencriterium voor coffeeshops, tussenrapportage, 2013 en Coffeeshops, toeristen en lokale markt; evaluatie van het Besloten club- en het Ingezetenencriterium voor coffeeshops, eindrapport, 2014), maar ook en vooral cijfers die structureel geregistreerd worden door de politie en door het Openbaar Ministerie.
Het onderzoek geeft inzicht in de ontwikkelingen in coffeeshop- en softdrugstoerisme, softdrugsgerelateerde overlast, drugsrunnen en verkoop van cannabis aan gebruikers buiten de coffeeshop in 2015, en in de geografische spreiding van deze fenomenen, met aanvullend veldonderzoek in 2016 om de ontwikkelingen te duiden. Het onderzoek maakt deel uit van een monitor met drie metingen. De eerste betrof cijfermatige ontwikkelingen in 2014 met veldonderzoek in 2015 (A. Benschop, M. Wouters & D.J. Korf, Coffeeshops, toerisme, overlast en illegale verkoop van softdrugs 2014 en verdiepende studie in vijf gemeenten, Universiteit van Amsterdam, Bonger Instituut voor Criminologie, 2015).

Het onderzoek bestaat uit twee fasen. De eerste fase is reeds gepubliceerd (zie link bij: meer informatie). 

De in dit rapport beschreven verdiepende tweede fase van de monitor over 2015 is het vervolg op de eerste fase en dient ter beantwoording van de nog onbeantwoorde onderzoeksvraag die eveneens voortkomt uit de centrale probleemstelling, namelijk: Hoe kunnen de ontwikkelingen in de onderzochte fenomenen nader worden geduid en gekarakteriseerd?

Inhoudsopgave

Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. Gemeente I Hangjongeren met problemen
  3. Gemeente II (On)zichtbare handel
  4. Gemeente III Drugsrunners
  5. Gemeente IV Hangjongeren en straatdealers
  6. Gemeente V Straathandel en drugspanden
  7. Conclusies

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Mennes, R., Snippe, J., Sijtsma, M., Bieleman, B.
Organisatie(s):
Intraval, WODC
Plaats uitgave:
Groningen/Rotterdam
Uitgever:
Intraval
Jaar van uitgave:
2016
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Intraval, Bureau voor onderzoek en advies
Telefoon:
050 3134052
Fax:
050 3127526
E-mailadres:
info@intraval.nl
Website:
www.intraval.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Ontwikkelingen coffeeshopbeleid 2015 (Fase 2)
Projectnummer:
2719B
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie