Criminele beïnvloeding van het lokale openbaar bestuur

Staats- en bestuursrecht / Ambtenaren

Criminele beïnvloeding van het lokale openbaar bestuur

Samenvatting

De laatste jaren is er in de media dus de nodige aandacht voor het omkopen van lokale bestuurders en voor de wijze waarop criminelen lokale besluitvorming(sprocessen) proberen te beïnvloeden door middel van bedreiging of infiltratie. Die was echter vooral gestoeld op individuele gevallen en op impressies. Er is in Nederland nog geen diepgravend onderzoek gedaan naar de aard en omvang van de beïnvloeding door criminelen van het lokale openbaar bestuur. In dit onderzoek is daaraan gevolg gegeven door een grootschalig enquêteonderzoek uit te voeren onder bestuurders, raadsleden en ambtenaren in het lokale openbaar bestuur, aangevuld met verdiepende interviews.

De centrale onderzoeksvraag van dit onderzoek is als volgt:

Wat is de aard en omvang van de beïnvloeding van het lokale openbaar bestuur met een crimineel oogmerk, welke kwetsbaarheden kunnen hierbij aangewezen worden, in hoeverre heeft de beïnvloeding impact op besluitvorming(sprocessen) en de nati-onale veiligheid en welke maatregelen kunnen worden ontwikkeld of aangescherpt om beïnvloeding tegen te gaan?

Inhoudsopgave

Colofon
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Bedreigingen
  3. Omkoping
  4. Infiltratie
  5. Kwetsbare functies en processen
  6. Impact en effecten op lokale (Besluitvormings)processen en op de nationale veiligheid
  7. Maatregelen
  8. Conclusies en discussie

Bijlagen
Summary

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Winter, H., Woestenburg, N., Struiksma, N., Akerboom, C., Boxum, C.
Organisatie(s):
Rijksuniversiteit Groningen - Pro Facto, WODC
Plaats uitgave:
Groningen
Uitgever:
Pro Facto
Jaar van uitgave:
2017
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Pro Facto
Telefoon:
050 3139853
Fax:
050 3183426
E-mailadres:
profacto@pro-facto.nl
Website:
www.pro-facto.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Be‹nvloeding georganiseerde criminaliteit: lokaal openbaar bestuur en nationale veiligheid
Projectnummer:
2721
Operationele status:
Afgerond