Salafistische moskeeorganisaties in Nederland

Salafistische moskeeorganisaties in Nederland

Markt en competitieve voordelen nader onderzocht

Samenvatting

De manifestatie van het salafisme zorgt voor een aanhoudend maatschappelijk en politiek debat, in Nederland en daarbuiten. Het kabinet heeft daarbij haar zorg uit-gesproken ‘over die personen en die organisaties die vanuit bepaalde salafistische leerstellingen aanzetten tot haat, onverdraagzaamheid en afzondering en die de vrijheid van anderen proberen in te perken.’ Hoewel niet bekend is hoeveel salafis-ten (en salafistische moskeeën) Nederland telt, wijzen verschillende bronnen op een groeiende invloed van het salafisme.

Doel van dit onderzoek is nader inzicht te bieden in de wijze waarop salafistische moskeeorganisaties groeiende bezoekersaantallen in de hand werken. Hiertoe is van een viertal factoren onderzocht of ze salafistische moskeeorganisaties een com-petitief voordeel bieden. Deze factoren volgen uit de sociologische en economische (marktgeoriënteerde) literatuur die verschillende verklaringen biedt voor de groei van religieuze organisaties.

Het onderzoek bouwt voort op het eerder door de Universiteit van Amsterdam (UvA) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uitgevoerde onderzoek 'Salafisme in Nederland. Aard, omvang en dreiging' (Roex et al., 2010). Zie link hieronder bij: Meer informatie.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Religieuze markt en competitieve voordelen
  3. Nederlandse markt voor islamitische geloofsinvullingen
  4. Opzet onderzoek
  5. Competitieve voordelen salafistische moskeeorganisaties
  6. Conclusie

Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Nassau, C.S. van
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2017
Reeks:
Cahiers 2017-10
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Aard en omvang salafisme in Nederland - haalbaarheidsstudie
Projectnummer:
2739
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie