Politiebestel in ontwikkeling

Politie en rechtshandhaving / Nationale politie

Politiebestel in ontwikkeling

Institutionele verandering en onderzoek (1989-2016)

Samenvatting

Op 1 januari 2013 trad de Politiewet 2012 in werking. Artikel 74 van de wet bepaalt dat de Minister van Justitie en Veiligheid binnen vijf jaar na inwerkingtreding een evaluatie van die wet aan de Staten-Generaal moet sturen over doeltreffendheid en effecten van de wet in de praktijk.

De vraagstelling van deze studie valt uiteen in twee deelvragen.
a. Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan in het Nederlandse politiebestel over de afgelopen decennia?
b. Hoe heeft in de afgelopen decennia het Nederlands politiebestel ten aanzien van een aantal hoofdonderwerpen en op uiteenlopende momenten feitelijk gefunctioneerd?

Daarnaast zou een derde deelvraag kunnen worden onderscheiden in dit onderzoek. Het gaat hier om de vraag wat de belangrijkste uitkomsten zijn van empirisch onderzoek naar het functioneren van het Nederlandse politiebestel op verschillende momenten. Er wordt echter vanuit gegaan dat met de beantwoording van de twee voorgaande deelvragen ook een antwoord wordt verkregen op deze derde vraag.

Dit is deelonderzoek 5 ten behoeven van het eindrapport Evaluatie Politiewet 2012 (zie: link hieronder).

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Inleiding
  2. Invoering van het regionaal politiebestel (1989-1994)
  3. De beginjaren van het regionaal besteld (1994-1998)
  4. Sluipende centralisatie (1998-2004/2005)
  5. Verdere druk tot nationalisatie en eenheid (2005-2010)
  6. Komst en invoering van de Nationale Politie (2010-2016)
  7. Kernthema's uit het politiebestel
  8. Slot

Literatuur
Samenvatting
Summary

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Schaap, D., Terpstra, J., Stokkum, B. van
Organisatie(s):
Radboud Universiteit Nijmegen - Faculteit der rechtsgeleerdheid, WODC
Plaats uitgave:
Nijmegen
Uitgever:
Radboud Universiteit Nijmegen - Faculteit der rechtsgeleerdheid
Jaar van uitgave:
2017

Bestelinformatie

Adres:
Radboud Universiteit Nijmegen - Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Quick scan onderzoeksliteratuur sinds reorganisatie 1993; evaluatie invoering nationale politie (commissie Evaluatie Politiewet 2012)
Projectnummer:
2747E
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie