De toepassing van handpalmafdrukken voor de opsporing en vervolging

De toepassing van handpalmafdrukken voor de opsporing en vervolging

Samenvatting

In het wetgevingsoverleg van 17 november 2014 heeft de minister van Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer toegezegd om samen met politie en OM te bezien of en hoe de inzet van handpalmafdrukken bij de opsporing en vervolging binnen de huidige wetgeving voldoende benut kan worden (Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2014-2015, 29628 nr. 490). De centrale vraagstelling van het onderzoek luidt:

Hoe is het nemen, het gebruik en de opslag van handpalmafdrukken ten behoeve van de strafvordering juridisch genormeerd in Nederland en een aantal andere landen en in de supranationale jurisprudentie, hoe worden deze normen in de praktijk toegepast, wat is de meerwaarde van het gebruik van handpalmafdrukken voor de strafvordering en is standaardafname en/of verbetering van de wettelijke regeling in dit licht wenselijk en toelaatbaar binnen de (supra)nationale juridische kaders?

Deze vraagstelling is in het rapport onderverdeeld in een aantal hoofdonderwerpen, te weten: juridisch kader (inclusief vraagstukken betreffende privacy), vergelijking tussen landen, inclusief de vraag naar standaardafname, praktijk van toepassing, en te verwachten meeropbrengst van handpalmafdrukken.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Verklaring van gehanteerde afkortingen
Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. De handpalmvergelijking: dactyloscopie, databank, procedure en relatie tot andere typen sporen
  3. Juridisch kader
  4. Toepassing in de praktijk I: politie en Openbaar Ministerie
  5. Toepassing in de praktijk II: rechterlijke uitspraken
  6. Rechtsvergelijking
  7. Conclusies

Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Malsch, M., Berg, T. van den, Hornman, M., Lammers, M., Wilde, B. de, Stevens, L.
Organisatie(s):
Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR), Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Rechtsgeleerdheid, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
NSCR
Jaar van uitgave:
2017
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
NSCR
Telefoon:
020 5985239
Fax:
020 5983975
E-mailadres:
nscr@nscr.nl
Website:
www.nscr.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Verkenning van de toepassingsmogelijkheden van handpalmafdrukken voor de opsporing en vervolging
Projectnummer:
2749
Operationele status:
Afgerond