Dossiervorming in strafzaken

Dossiervorming in strafzaken

Samenvatting

In de Contourennota (Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2015-201616, 29279, nr. 278) schrijft de minister van Veiligheid en Justitie dat modernisering van het Wetboek van Strafvordering nodig, omdat onderdelen van het wetboek onvoldoende rekening houden met nieuwe technieken of onnodige en vermijdbare lasten veroorzaken. Verder komt er in naar voren dat de facilitering van een digitaal strafproces een van de doelstellingen van de modernisering van het Wetboek van Strafvordering is.
Dit onderzoek zal zich toespitsen op het procesdossier en het bewijs in strafzaken. De centrale vraag is wat de consequenties zijn van de toepassing van digitale technieken voor de wettelijke regeling van het procesdossier en het bewijs en de daarop gebaseerde besluitvorming. Het huidige Wetboek van Strafvordering bevat tal van begrippen en voorschriften die geënt zijn op een analoge omgeving. Die begrippen en voorschriften zullen mogelijk moeten worden aangepast om ruimte te bieden aan de toepassing van nieuwe (digitale) technieken. Er zijn ook meer materiële voorschriften en uitgangspunten die mogelijk niet meer verenigbaar zijn of lijken te zijn met een verdergaande digitalisering en met de toepassing van andere technieken (zoals audio-visuele vastlegging) bij de dossiervorming en de beschikbaarstelling van het dossier in de praktijk. Het onderzoek zal richting moeten geven aan de keuzes die de wetgever bij de vormgeving van het nieuwe wetboek moet maken.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Dossiervorming in strafzaken
Organisatie(s):
WODC, VU - Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Projectnummer:
2792
Operationele status:
Lopend