Digitale informatie in het strafproces

Civiel recht en civiel proces / Bewijsmiddel

Digitale informatie in het strafproces

De noodzaak van aanpassing van strafvorderlijke wetgeving

Samenvatting

Dit onderzoek beoogt een bijdrage te leveren aan de modernisering van het Wetboek van Strafvordering. De strafvordering wordt steeds meer gedigitaliseerd. Informatie komt vaker in digitale vorm beschikbaar en de werkprocessen worden digitaler. Het wordt wenselijk geacht om verdergaand te digitaliseren. Het gemoderniseerde wetboek zou daarvoor geen obstakels moeten bevatten. De Minister van Justitie en Veiligheid heeft zich op het standpunt gesteld dat het wetboek zoveel mogelijk techniekonafhankelijk zou moeten zijn. De vraag die in dit onderzoek is beantwoord, is de vraag of het huidige Wetboek van Strafvordering dergelijke obstakels bevat en, wanneer dit het geval is, op welke wijze deze zouden kunnen worden weggenomen. Daarbij zijn niet alle aspecten van de strafvordering onderzocht. Als vertrekpunt is gekozen dat informatie beschikbaar komt in de strafvordering. Dat betekent dat bijvoorbeeld de normering van opsporingsbevoegdheden buiten beschouwing is gebleven. Er zijn drie hoofdthema’s onderzocht: (1) de vorm waarin informatie digitaal wordt vastgelegd, (2) de wijze waarop digitale informatie wordt verwerkt en waarop daarvan kan worden kennisgenomen en (3) het gebruik van digitaal beschikbare informatie als bewijsmiddel.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Verklaring van gebruikte afkortingen

  1. Inleiding
  2. De digitalisering van de strafvordering: een stand van zaken
  3. In acht te nemen mensenrechten, beginselen en belangen
  4. Informatieproducten
  5. Dossiervorming en kennisneming van strafvorderlijk relevante informatieproducten
  6. Strafrechtelijk bewijs
  7. Een strafzaak anno 2033
  8. Noodzakelijke wijzigingen van de strafvorderlijke wetgeving
  9. Conclusies en aanbevelingen

Samenvatting
Aangehaalde literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Wilde, B. de, Hingh, A. de , Lodder, A.R.
Organisatie(s):
Vrije Universiteit - Faculteit der Rechtsgeleerdheid, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Vrije Universiteit - Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Jaar van uitgave:
2019
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Rechtsgeleerdheid, VU Amsterdam
Telefoon:
020 5986250
Fax:
020 5986211
E-mailadres:
voorlichting@rechten.vu.nl
Website:
www.rechten.vu.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Dossiervorming in strafzaken
Projectnummer:
2792
Operationele status:
Afgerond