Evaluatie fysieke vaardigheidstoets politie

Evaluatie fysieke vaardigheidstoets politie

Samenvatting

In de Politie-CAO is afgesproken dat de fitheid en gezondheid van het politie-personeel een cruciaal onderdeel van het HRM-beleid is. Om de fitheid van het politiepersoneel vast te stellen is de fysieke vaardigheidstoets (FVT) ontwikkeld. Met deze toets wordt gemeten of deelnemers over voldoende fysieke conditie en vaardigheden beschikken om op adequate wijze het politiewerk te kunnen uitvoeren. Na een periode van vrijwillige deelname, is deelname aan de FVT sinds 2012 verplicht voor alle operationele politie-medewerkers die vallen onder de Regeling toetsing geweldsbeheersing politie (RTGP) en een geweldscode van 3 of hoger hebben (bijna 40.000 mede-werkers). Deze verplichtstelling is op 1 januari 2015 bekrachtigd met een ministeriƫle regeling. Aan het niet behalen van de FVT binnen de vastgestelde normen zijn vooralsnog geen gevolgen verbonden.
Het onderzoek had als doel om inzicht te verkrijgen in de uitvoeringspraktijk en doelbereiking van de Fysieke Vaardigheidstoets (FVT). De volgende drie hoofdvragen stonden hierbij centraal:

  1. In hoeverre verloopt de uitvoeringspraktijk van de FVT zoals beoogd met de Regeling FVT politie?
  2. In hoeverre worden de beleidsdoelen van de FVT behaald?
  3. Hoe kan de FVT worden verbeterd?

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. Achtergrond Fysieke Vaardigheidstoets
  3. Deelname- en slagingspercentages
  4. Ervaringen met de FVT in de praktijk
  5. Normering van de FVT
  6. Samenvatting en conclusie

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Straatmeijer, J., Visee, H., Collard, D., Draijer, J. (medew.), Homburg, G. (medew.), Dool, R. van den (medew.), Slot-Heijs, J. (medew.)
Organisatie(s):
Regioplan Beleidsonderzoek, Mulier Instituut, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Regioplan
Jaar van uitgave:
2017
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Regioplan beleidsonderzoek
Telefoon:
020 5315315
E-mailadres:
info@regioplan.nl
Website:
www.regioplan.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie Fysieke Vaardighedentoets
Projectnummer:
2799
Operationele status:
Afgerond