Duiding van problematisch jeugdgroepgedrag

Criminologie en victimologie / Randgroepjongeren

Duiding van problematisch jeugdgroepgedrag

Een theoretische verkenning en een praktische handreiking voor het veld

Samenvatting

Het onderzoek kent een probleemstelling met twee elementen. Daarbinnen kunnen meerdere onderzoeksvragen worden onderscheiden. De probleemstelling en de daarbij behorende vragen luiden als volgt:

 1. Op welke manier kunnen lokale partners (gemeente, OM en politie) uniforme duiding geven aan:
  • het (niveau van) problematisch groepsgedrag (overlast, criminaliteit);
  • de relatie met de omgeving (impact op de wijk, relatie met andere problematiek);
  • het gedrag van de jongeren binnen de groep (groepsdynamiek, risico’s voor afglijden en recidive).
 2. Op welke manier kan de duiding bijdragen aan de afstemming tussen de ketenpartners over de taken en verantwoordelijkheden bij de aanpak van een groep en de individuen in de groep?

Als bijlage is een 'Handreiking duiding problematisch jeugdgroepgedrag voor gemeentelijk (proces)regisseur en zijn/haar ketenpartners' opgenomen.
Sinds 2015 wordt niet langer gebruikgemaakt van de shortlistmethodiek om problematische jeugdgroepen in beeld te brengen. Dit betekent dat ook de daarbij behorende indeling om groepen (hinderlijk, overlastgevend, crimineel) te prioriteren, aan te pakken en monitoren is losgelaten. Deze handreiking is ontstaan vanuit de behoefte om bij de uitvoering van het werkproces integrale aanpak problematische jeugdgroepen – het zogenaamde 7-stappen model – een problematische jeugdgroep of fluïde netwerk te kunnen duiden.

Inhoudsopgave

Voorwoord

 1. Achtergrond en uitvoering
 2. Beantwoording van theoretisch-wetenschappelijke vragen
 3. Kennis en ervaring vanuit het veld
 4. Samenvatting en conclusies

Summary and conclusions
Geraadpleegde bronnen
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Ham, T. van, Ferwerda, H.
Organisatie(s):
Bureau Beke, WODC
Plaats uitgave:
Arnhem
Uitgever:
Bureau Beke
Jaar van uitgave:
2017
ISBN:
978-94-92255-20-4
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Bureau Beke
Telefoon:
026 4438619
Fax:
026 4422812
E-mailadres:
info@beke.nl
Website:
www.beke.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Duiding van problematisch groepsgedrag van jongeren
Projectnummer:
2800
Operationele status:
Afgerond