Werking Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap, Besluit kwaliteitseisen cbm en Regeling beloning cbm

Werking Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap, Besluit kwaliteitseisen cbm en Regeling beloning cbm

Samenvatting

Het Burgerlijk Wetboek bevat een drietal beschermingsmaatregelen waarmee kwetsbare volwassenen die niet goed in staat zijn voor zichzelf op te komen, kunnen worden beschermd. Het betreft de benoeming van een wettelijke vertegenwoordiger die hun belangen behartigt: curatele, beschermingsbewind en mentorschap. De Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap (Stb. 2013, 414) bevat aanvullingen en wijzigingen van de regels omtrent deze beschermingsmaatregelen.
De centrale probleemstelling van het onderzoek is als volgt geformuleerd:

  1. In hoeverre zijn de doelen van de Wet cbm – voldoende toegang en adequate bescherming voor mensen die onvoldoende zelfredzaam zijn – gerealiseerd? In welke mate wordt zelfredzaamheid, waar mogelijk, bevorderd blijkens uitstroom dan wel keuze voor lichtere maatregelen?
  2. Zijn de kwaliteitseisen voor professionele vertegenwoordigers doeltreffend? Beschikken kantonrechters over voldoende en juiste informatie over de benoembaarheid van deze vertegenwoordigers en kunnen zij aan de hand van deze eisen een adequate controle op de kwaliteit van dienstverlening van vertegenwoordigers uitoefenen en zo nodig ingrijpen?
  3. Is de geïntroduceerde beloningssystematiek doeltreffend in die zin dat er eenduidigheid bestaat over de beloning van vertegenwoordigers en voldoende uren vergoed worden om de beschermingstaken adequaat uit te kunnen voeren?

Inhoudsopgave

Afkortingenlijst
Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. Aansluiting bij ondersteuningsbehoeften
  3. Borging kwaliteit vertegenwoordiging
  4. Stroomlijnen van het wettelijk kader
  5. Conclusies

Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Davelaar, E.J., Tissing, H.A., Waal, J. (medew.)
Organisatie(s):
Bureau Bartels, WODC
Plaats uitgave:
Amersfoort
Uitgever:
Bureau Bartels
Jaar van uitgave:
2018
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Bureau Bartels
 
Postbus 318
 
3800 AH Amersfoort
Telefoon:
033-4792020
E-mailadres:
info@brtls.nl
Website:
www.bureaubartels.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap; besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren en Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren
Projectnummer:
2816
Operationele status:
Afgerond