Evaluatie pilots leefklimaat

Detentie en reclassering / Penitentiaire inrichting

Evaluatie pilots leefklimaat

Samenvatting

In 2016 is een literatuurverkenning van Boone e.a. verschenen die aanbevelingen doet met betrekking tot een zodanige inrichting van het leefklimaat in justitiële inrichtingen dat detentieschade zoveel mogelijk wordt voorkomen en een verantwoorde terugkeer naar de samenleving wordt gestimuleerd (M. Boone, M. Althoff, en F. Koenraadt, Het leefklimaat in justitiële inrichtingen, WODC). In PI Nieuwegein wordt een beperkt aantal interventies gericht op het verbeteren van het leefklimaat in praktijk gebracht. De inrichting van deze pilots maakt een quasi-experimentele toetsing mogelijk. In twee gespiegelde units zal een experimentele en controleconditie worden vormgegeven, waarbij op de experimentele afdeling gefaseerd een aantal maatregelen afgeleid uit het leefklimaat onderzoek wordt ingevoerd.
Het doel van het onderzoek is inzicht te verwerven in de wijze waarop het leefklimaat in detentie positief te beïnvloeden is, zodanig dat wordt bijgedragen aan de menswaardigheid en veiligheid van detentie en aan het bevorderen van de resocialisatie na detentie.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie pilots leefklimaat
Organisatie(s):
WODC, UT
Projectnummer:
2855
Operationele status:
Lopend