Bestuurlijke vrijheidsbeperking van jihadisten

Bestuurlijke vrijheidsbeperking van jihadisten

Het gebruik van de 'Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding' in de eerste periode na inwerkingtreding van de wet

Samenvatting

Op 1 maart 2017 is de ‘Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding’ in werking getreden (hierna de ‘Twbmt’ genoemd). De wet is gericht op preventieve maatregelen om terroristische aanslagen te voorkomen, het gaat primair om het reduceren van de dreiging die uitgaat van de jihadistische beweging.
Deze rapportage gaat over het gebruik van de wet in het eerste ander- half jaar na de inwerkingtreding van de wet en behelst de periode 1 maart 2017 – 31 augustus 2018.

Het gebruik van de wet wordt in deze rapportage onderzocht aan de hand van de volgende onderzoeksvragen:

  1. Hoe vaak worden de verschillende maatregelen uit de Twbmt in de praktijk ingezet?
  2. Om hoeveel casussen gaat het? Welke terroristische dreiging is gesignaleerd bij deze casuïstiek?
  3. Om welke reden zijn de maatregelen ingezet, welke overwegingen spelen daarbij een rol?
  4. Hoe verloopt het uitvoeringsproces van de inzet van deze maatregelen in de praktijk?

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. De Tijdelijke wet - juridische kader
  3. Het gebruik van de wet
  4. Motieven en overwegingen
  5. Dilemma's in de uitvoering
  6. Slotbeschouwing

Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Gestel, B. van, Berkel, J.J. van, Kouwenberg, R.F.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2019
Reeks:
Cahiers 2019-04
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Monitor gebruik Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding
Projectnummer:
2863
Operationele status:
Afgerond