Evaluatie van de Wet toelating en uitzetting BES

Evaluatie van de Wet toelating en uitzetting BES

Samenvatting

De staatkundige structuur van het Koninkrijk der Nederlanden is sinds 10 oktober 2010 (10- 10-‘10) gewijzigd, waarbij Curaçao en Sint Maarten zelfstandige landen binnen het Konink-rijk zijn geworden en het land Nederlandse Antillen is opgeheven. Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn als openbare lichamen deel gaan uitmaken van Nederland. De drie laatstgenoem-de eilanden worden ook wel gezamenlijk aangeduid als Caribisch Nederland.
Het vreemdelingenrecht van de Nederlandse Antillen was vastgelegd in de Landsverorde-ning toelating en uitzetting en het bijbehorende Toelatingsbesluit. De LTU vormde de basis voor de nieuwe Wet toelating en uitzetting BES (WTU-BES), die per 10 oktober 2010 in wer-king trad. De WTU-BES is tevens op onderdelen aangepast aan de Vreemdelingenwet 2000 en het Vreemdelingenbesluit 2000.

De centrale onderzoeksvraag luidt als volgt:
Hoe functioneert de WTU-BES gelet op de rond 10-10-‘10 geformuleerde uit-gangspunten, welke knelpunten zijn te onderscheiden en hoe kunnen die worden opgelost?

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Caribisch Nederland in het Nederlandse staatsbestel
  3. Doelen, uitgangspunten en instrumentarium WTU-BES
  4. Kwantitatieve gegevens
  5. Uitvoering en ervaringen WTU-BES
  6. Wet arbeid vreemdelingen BES
  7. Beantwoording onderzoeksvragen

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Winter, H., Beukers, M., Blekkenhorst, G., Struiksma, N.
Organisatie(s):
Rijksuniversiteit Groningen - Pro Facto, WODC
Plaats uitgave:
Groningen
Uitgever:
Rijksuniversiteit Groningen - Pro Facto
Jaar van uitgave:
2018
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Pro Facto
Telefoon:
050 3139853
Fax:
050 3183426
E-mailadres:
profacto@pro-facto.nl
Website:
www.pro-facto.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie Wet Toelating en Uitzetting BES
Projectnummer:
2875
Operationele status:
Afgerond