Evaluatie van de Wet toelating en uitzetting BES

Straffen en maatregelen / Uitzetting

Evaluatie van de Wet toelating en uitzetting BES

Samenvatting

De staatkundige structuur van het Koninkrijk der Nederlanden is sinds 10 oktober 2010 (10- 10-‘10) gewijzigd, waarbij Curaçao en Sint Maarten zelfstandige landen binnen het Konink-rijk zijn geworden en het land Nederlandse Antillen is opgeheven. Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn als openbare lichamen deel gaan uitmaken van Nederland. De drie laatstgenoem-de eilanden worden ook wel gezamenlijk aangeduid als Caribisch Nederland.
Het vreemdelingenrecht van de Nederlandse Antillen was vastgelegd in de Landsverorde-ning toelating en uitzetting en het bijbehorende Toelatingsbesluit. De LTU vormde de basis voor de nieuwe Wet toelating en uitzetting BES (WTU-BES), die per 10 oktober 2010 in wer-king trad. De WTU-BES is tevens op onderdelen aangepast aan de Vreemdelingenwet 2000 en het Vreemdelingenbesluit 2000.

De centrale onderzoeksvraag luidt als volgt:
Hoe functioneert de WTU-BES gelet op de rond 10-10-‘10 geformuleerde uit-gangspunten, welke knelpunten zijn te onderscheiden en hoe kunnen die worden opgelost?

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Caribisch Nederland in het Nederlandse staatsbestel
  3. Doelen, uitgangspunten en instrumentarium WTU-BES
  4. Kwantitatieve gegevens
  5. Uitvoering en ervaringen WTU-BES
  6. Wet arbeid vreemdelingen BES
  7. Beantwoording onderzoeksvragen

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Winter, H., Beukers, M., Blekkenhorst, G., Struiksma, N.
Organisatie(s):
Rijksuniversiteit Groningen - Pro Facto, WODC
Plaats uitgave:
Groningen
Uitgever:
Rijksuniversiteit Groningen - Pro Facto
Jaar van uitgave:
2018
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Pro Facto
Telefoon:
050 3139853
Fax:
050 3183426
E-mailadres:
profacto@pro-facto.nl
Website:
www.pro-facto.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie Wet Toelating en Uitzetting BES
Projectnummer:
2875
Operationele status:
Afgerond