Verscherpt toezicht minderjarige plegers van High Impact Crimes

Verscherpt toezicht minderjarige plegers van High Impact Crimes

Samenvatting

De pilot verscherpt toezicht maakt deel uit van een breder plan van aanpak ter voorkoming van recidive en het bevorderen van resocialisatie bij minderjarige plegers van High Impact Crimes (HIC). Voorbeelden van HIC-delicten zijn straatroven, overvallen en woninginbraken. Verscherpt toezicht heeft in het verleden bij volwassen plegers geresulteerd in hoopgevende recidive-cijfers. Dat was aanleiding tot de pilot verscherpt toezicht bij minderjarige HIC-plegers. Voorbeelden van verscherpt toezicht zijn elektronisch toezicht, gedragsaanwijzingen, een intensieve aanpak door de jeugdreclassering (vergelijkbaar met de Harde Kern Aanpak), maar ook specifieke invulling van bijzondere schorsingsvoorwaarden is denkbaar, zoals een avondklok, verplichte naar school gaan, behandeling of een contactverbod.

De procesevaluatie heeft tevens tot doel na te gaan of gezien werkwijzen en instroomcijfers een doeltreffendheid- en effectstudie tot de mogelijkheden behoort. Bovendien wordt nagegaan of verscherpt toezicht wordt uitgevoerd zoals beschreven in het pilotmemo ‘Verscherpt toezicht minderjarige HICplegers’ en of zich in de uitvoeringspraktijk knelpunten voordoen en welke verbeteringen mogelijk zijn.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. Onderzoeksopzet
  3. Verloop pilot verscherpt toezicht
  4. Uitvoering, knelpunten, samenwerking
  5. Slotbeschouwing

Bijlagen
Literatuurlijst elektronisch toezicht

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Deuren, S. van, Laan, P. van der, Weerman, F.
Organisatie(s):
Nederlands Studiecentrum Criminaliteit & Rechtshandhaving (NSCR), WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
NSCR
Jaar van uitgave:
2018
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
NSCR
Telefoon:
020 5985239
Fax:
020 5983975
E-mailadres:
nscr@nscr.nl
Website:
www.nscr.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Verscherpt toezicht minderjarige HIC plegers
Projectnummer:
2903
Operationele status:
Afgerond