Effectmeting Garantstellingsregeling curatoren 2012 (GSR)

Effectmeting Garantstellingsregeling curatoren 2012 (GSR)

Samenvatting

De overheid faciliteert curatoren om boedel actief terug te halen ten behoeve van schuldeisers. Dit gebeurt door middel van garantstelling. Het huidige systeem moet conform kabinetsbeleid zodanig worden gewijzigd dat de regeling risicodragend wordt gemaakt d.m.v. een kostendekkende premie zonder afbreuk te doen aan de gewenste maatschappelijke effecten.
Het onderzoek inventariseert de effecten van de huidige regelgeving. Voorts wordt bekeken hoe de Garantstellingsregeling (GSR) 2012 het beste aansluit bij de wet versterking positie curator/herijking faillissementswetgeving. Tot slot of de regeling moet worden uitgebreid als gevolg van uitvoering van de motie Gesthuizen (Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2016-2017, 34253, nr. 12). Het betreft een onderzoek in twee delen. De ex-ante vragen uit het tweede deel dienen mede beantwoord te worden aan de hand van de resultaten van de ex-post evaluatie uit het eerste deel.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Effectmeting Garantstellingsregeling curatoren 2012 (GSR)
Organisatie(s):
WODC, RUG - Pro Facto
Projectnummer:
2939
Operationele status:
Lopend