Evaluatie Garantstellingsregeling curatoren 2012

Civiel recht en civiel proces / Faillissement

Evaluatie Garantstellingsregeling curatoren 2012

Samenvatting

De Garantstellingsregeling curatoren verschaft in de gevallen dat de boedel ontoereikend is de curator financiële ondersteuning voor het instellen van een rechtsvordering op grond van bestuurdersaansprakelijkheid of faillissementspauliana als ook voor het instellen van een vooronderzoek dan wel een verhaalsonderzoek naar de mogelijkheden voor zo’n vordering. De Garantstellingsregeling is in 2012 aangepast naar aanleiding van een evaluatieonderzoek uit 2006. Het aantal administratieve handelingen is verminderd en de toezichthoudende rol van de rechter-commissaris is verkleind. De verhouding tussen de maximale hoogte van de gevraagde garantstelling en de hoogte van de schulden is versoepeld naar 1:2. Inmiddels is het denken over de mogelijke verdere ontwikkeling van de GSR door gegaan. Het onderhavige evaluatieonderzoek is daar een uitvloeisel van.
In dit onderzoek staan drie vragen centraal, te weten:

 1. In hoeverre is de GSR 2012 doeltreffend en doelmatig gebleken?
 2. Kan het Rijksgarantiekader in de GSR worden ingepast met behoud van het optimaliseren van de doelstellingen van de regeling, zo ja, op welke manier zou dit kunnen?
 3. Hoe verhoudt de GSR zich tot de Wet versterking positie curatoren en de Wet civielrechtelijke bestuursverbod en tot de uitbreiding naar aansprakelijkheidsprocedures door een curator van derden dan wel de uitbreiding naar natuurlijke personen en personenvennootschappen (zoals bedoeld in de motie-Gesthuizen)?

Inhoudsopgave

Colofon
Samenvatting

 1. Inleiding
 2. Beleidsconstructie
 3. Toepassing en werking van de GSR
 4. De hoofdrolspelers
 5. Premiefinanciering en de GSR
 6. Herijking faillissementsrecht
 7. Uitbreiding GSR conform motie-Gesthuizen
 8. Samenvattende analyse

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Ridder, J. de, Beukers, M., Koning, J., Lennarts, M.L., Verstijlen, F.M.J. , Struiksma, N. (medew.), Vriesendorp, R.D. (medew.)
Organisatie(s):
Rijksuniversiteit Groningen - Pro Facto, WODC
Plaats uitgave:
Groningen
Uitgever:
Rijksuniversiteit Groningen - Pro Facto
Jaar van uitgave:
2019
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Pro Facto
Telefoon:
050 3139853
Fax:
050 3183426
E-mailadres:
profacto@pro-facto.nl
Website:
www.pro-facto.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Effectmeting Garantstellingsregeling curatoren 2012 (GSR)
Projectnummer:
2939
Operationele status:
Afgerond