Rechtsvergelijkend onderzoek strafproces

Rechtsvergelijkend onderzoek strafproces

Samenvatting

In het kader van de modernisering van het Wetboek van Strafvordering is het relevant om te weten hoe de strafrechtelijke praktijk in omringende landen - i.c. Duitsland en het Verenigd Koninkrijk - eruit ziet en hoe in die landen wordt omgegaan met uitdagingen waarvoor het strafprocesrecht zich ziet gesteld. Het gaat hierbij in het bijzonder om vereenvoudiging van procedures, de wens om sneller tot een rechterlijke of buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten te komen en de aanpassing van het strafproces aan de digitalisering van de samenleving.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Rechtsvergelijkend onderzoek strafproces
Organisatie(s):
WODC, UM - Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Projectnummer:
2945
Operationele status:
Lopend