Evaluatie (gebruik) Risicokaart

Veiligheid en preventie / Risicoanalyse

Evaluatie (gebruik) Risicokaart

Samenvatting

De risicokaart, een via internet raadpleegbare elektronische kaart, bestaat sinds 2010 en is geïntroduceerd met de Wet rampen en zware ongevallen (Wrzo) en heeft een plaats gekregen in de Wet veiligheidsregio’s (Wvr), die de Wrzo vanaf 2010 verving. Het heeft als doel om de burger meer inzicht te geven in de risico’s in zijn leef- en werkomgeving en anderzijds de overheid de mogelijkheid te geven om daarover beter te communiceren. Eerder onderzoek van de Inspectie JenV bracht enkele problemen aan het licht (Scan Risicokaart; onderzoek op hoofdlijnen naar de risicokaart, Inspectie Veiligheid en Justitie, 2013). De aanbevelingen waren vooral gericht op het tot stand brengen van een doelmatiger samenwerking tussen gemeenten, provincies en veiligheidsregio’s.
In dit onderzoek staat de vraag centraal hoe de risicokaart zou kunnen worden verbeterd. Daarnaast moet duidelijk worden of er sinds het onderzoek van de Inspectie JenV vooruitgang is geboekt in de kwaliteit van de gepresenteerde gegevens. In de periode 2021-2029 zal het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) worden geïntroduceerd dat (in potentie) de risicokaart zal vervangen. Tot die tijd zal de risicokaart moeten blijven functioneren.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie (gebruik) Risicokaart
Organisatie(s):
WODC, Dialogic Innovatie en Interactie
Projectnummer:
2957
Operationele status:
Afgerond