Strafrechtelijke aanpak cyber en gedigitaliseerde criminaliteit: sancties en interventies

Veiligheid en preventie / Preventie

Strafrechtelijke aanpak cyber en gedigitaliseerde criminaliteit: sancties en interventies

Cybercrime onderzoeksagenda

Samenvatting

In april 2018 informeerde minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid, mede namens de minister voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, over de integrale aanpak van cybercrime (Kamerbrief van 20 april 2018, Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2017-2018, 28684 nr. 522). Genoemd werd dat de bestaande aanpak van cybercrime – met name gericht op het opsporen, vervolgen en verstoren van strafbare feiten, preventie (vooral door bewustwording) en het versterken van de wet- en regelgeving – wordt voortgezet en geïntensiveerd. Daarnaast worden er nieuwe elementen aan toegevoegd, zoals preventieve maatregelen voor potentiële daders en slachtoffers, een mogelijk andere vorm van ondersteuning van slachtoffers en een aanpak van daders ter voorkoming van recidive. Ook gaf de minister aan dat meer kennis nodig is voor beleidsvorming op de langere termijn. Bij het ministerie van Justitie en Veiligheid bestaat er onder andere behoefte aan meer kennis over de wenselijkheid dan wel noodzaak van specifiek op cybercrime gerichte sancties en interventies. Uit eerdere studies lijkt af te leiden dat er in meer of mindere mate verschillen bestaan in profiel(en) (persoonskenmerken, risico- en beschermende factoren, motivatie, attitude, onderliggende problematiek, ontstaan van crimineel gedrag, modus operandi, e.d.) van cybercriminelen en daders van ‘traditionele’ criminaliteit. Ook binnen de groep cybercriminelen bestaan mogelijk profielverschillen. Het (eventuele) bestaan van verschillen in profiel(en) van (diverse typen) cybercriminelen en ‘traditionele’ criminelen werpt de vraag op of dit wellicht ook tot verschillen in sancties en interventies zou kunnen of moeten leiden.
In dit onderzoek wordt ingegaan op in hoeverre er verschillen qua profiel(en) van cybercriminelen en daders van ‘traditionele’ criminaliteit bestaan en in hoeverre en op welke wijze die (eventuele) verschillen gevolgen dienen te hebben voor de aard van sancties en interventies voor cybercriminelen.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Strafrechtelijke aanpak cyber en gedigitaliseerde criminaliteit: sancties en interventies; cybercrime onderzoeksagenda
Organisatie(s):
WODC, EUR - School of Law
Projectnummer:
2974
Operationele status:
Lopend