Hoe veilig gedragen wij ons online?

Hoe veilig gedragen wij ons online?

Een studie naar de samenhang tussen kennis, gelegenheid, motivatie en online gedrag van Nederlanders

Samenvatting

Kennis over hoe burgers zich online gedragen en hoe zij zich (kunnen) weren tegen online criminaliteit is schaars. Het is tot op heden onbekend hoe Nederlanders zich online gedragen en beschermen tegen online criminaliteit, onder andere omdat hoe mensen zeggen zich online te gedragen niet altijd hetzelfde is als hoe mensen zich daadwerkelijk online gedragen. Voor het empirisch onderbouwen van eventuele interventies op gedrag is dergelijke kennis echter onontbeerlijk. Het is daarom noodzakelijk om meer inzicht te krijgen in de wijze waarop Nederlanders zich online gedragen en welke factoren hiermee samenhangen. Het doel van dit onderzoek is dan ook om in kaart te brengen hoe veilig Nederlanders zich online gedragen en dit te verklaren aan de hand van uit de literatuur naar voren gekomen factoren. Hiermee kan een eerste aanzet worden gegeven om interventies te ontwikkelen om Nederlanders zich online veiliger te laten gedragen.
De hoofdvraag van dit rapport is: “Hoe veilig gedragen Nederlanders zich online en hoe kan dit worden verklaard?”

Inhoudsopgave

Colofon
Voorwoord
Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. Onderzoeksvragen en -methoden
  3. Literatuurstudie naar cybergedrag
  4. Naar een meetinstrument om cybergedrag te meten
  5. Resultaten
  6. Discussie

Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Hoff - de Goede, S. van 't, Kleij, R. van der, Weijer, S. van de, Leukfeldt, R.
Organisatie(s):
De Haagse Hogeschool - Centre of Expertise Cybersecurity, Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR), WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
De Haagse Hogeschool - Centre of Expertise Cybersecurity
Jaar van uitgave:
2019
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
De Haagse Hogeschool - Centre of Expertise Cybersecurity
 
Postbus 13336
 
2501 EH Den Haag
Website:
https://www.dehaagsehogeschool.nl/onderzoek/kenniscentra/details/centre-of-expertise-cyber-security

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Slachtofferschap cybercrime: risicoperceptie/cyberbewustzijn; cybercrime onderzoeksagenda
Projectnummer:
2975
Operationele status:
Afgerond