Voorspellers in de kindertijd voor een HIC-carrière in de midden en late adolescentieperiode (tot 23 jaar)

Voorspellers in de kindertijd voor een HIC-carrière in de midden en late adolescentieperiode (tot 23 jaar)

Samenvatting

In de komende jaren worden extra middelen uitgetrokken voor preventief ingrijpen bij probleem- en risicojongeren. Het vroegtijdig – in de kindertijd – signaleren van mishandeling, geweld en andere risicofactoren voor een criminele levensloop is daarbij van groot belang. Daarnaast zijn meer middelen beschikbaar om kinderen op school zo nodig extra zorg of ondersteuning te geven opdat ze zich maximaal kunnen ontplooien.
De vraag is in hoeverre er ook preventief, al in de kindertijd, kan worden ingegrepen om een criminele carrière waarin HIC-delicten (High Impact Crimes) domineren te voorkomen. Het is daarbij relevant om te weten welke kinderen wel maar vooral ook welke niet een criminele carrière ontwikkelen waarin HIC-delicten aanwezig zijn. Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag wat de kenmerken zijn van jongeren die in de kindertijd en/of vroege adolescentie agressie- en ge­weldsdelicten plegen, maar die uiteindelijk geen HIC-carrière ontwikkelen. In hoeverre is een opeenstapeling van risicofactoren over verschillende leefgebieden in de kindertijd voorspellend voor een HIC-carrière in de adolescentieperiode en wat is daarbij de invloed van beschermende factoren?

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Voorspellers in de kindertijd voor een HIC-carrière in de midden en late adolescentieperiode (tot 23 jaar)
Projectnummer:
2985
Operationele status:
Lopend