Eenvoudige adoptie

Eenvoudige adoptie

Samenvatting

De Staatscommissie Herijking ouderschap heeft in haar rapport Kind en ouders in de 21ste eeuw de aanbeveling gedaan om naast volle adoptie, eenvoudige adoptie mogelijk te maken. Deze aanbeveling is in het regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' overgenomen en vormt de aanleiding voor dit onderzoek. Op 22 maart 2018 heeft de minister voor Rechtsbescherming, mede namens de minister van OCW, de Kamer per brief geïnformeerd om hieraan invulling te geven door in kaart te laten brengen of er onder pleegouders die langdurig voor een pleegkind zorgen behoefte bestaat aan de introductie van eenvoudige adoptie (brief aan de Tweede Kamer d.d. 22 maart 2018 (kenmerk 2214186)).

In dit onderzoek wordt nagegaan wat de behoeften zijn van zowel pleegouders als pleegkinderen met betrekking tot eenvoudige adoptie. Wat zijn de voor- en nadelen van eenvoudige adoptie ten opzichte van de huidige situatie in pleegzorgsituaties? Ook de gevolgen voor andere vormen van ouderschap worden in kaart gebracht, evenals de praktische en financiële consequenties. Daar­naast biedt het onderzoek inzicht in de wet- en regelgeving over eenvoudige adoptie in andere landen, met aandacht voor de uitwerking van deze regels in de praktijk.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Eenvoudige adoptie
Organisatie(s):
WODC, VU - Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Projectnummer:
2989
Operationele status:
Lopend