Evaluatie Wet Langdurig Toezicht

Evaluatie Wet Langdurig Toezicht

plan van aanpak

Samenvatting

Met ingang van 1 januari 2018 is de Wet langdurig toezicht (WLT) van kracht. De wet verlengt in het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering de toezichttermijnen op (voormalige) tbs’ers en overige zeden- en geweldsdelin­quenten die veroordeeld zijn tot een gevangenisstraf. Hierdoor kunnen al deze delinquenten langer onder intensief toezicht komen te staan en zo nodig zelfs levenslang worden gemonitord. Op deze wijze kan bij (dreigende) terugval en (dreigende) recidive sneller worden ingegrepen.
Het onderzoek is drieledig. Op korte termijn dient er een onderzoeksplan te komen dat uiteenzet hoe de WLT op ter­mijn kan worden geëvalueerd. Deze rapportage omvat ook een korte schets van de beleidstheorie en mogelijke eerste bevindingen over de werking van de WLT. Op middellange termijn (na circa 5 jaar) volgt dan een evaluatie van de werking van de WLT en op de lange termijn (na 10-15 jaar) een evaluatie naar de werking en effectiviteit van de WLT.
Aan de Tweede Kamer is in een brief over de stand van zaken in de forensische zorg toegezegd (jaarlijkse) monitoring van de werking van de WLT te verrichten en haar daarover te informeren, om de effectiviteit van de WLT in kaart te brengen en om eventuele wijzigingen aan te brengen, mocht dat nodig zijn (Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2018-2019, 24587, nr. 744, p. 42). Om de standaardevaluatie en de monitoring mogelijk te maken, moeten tijdig de juiste gegevens worden verzameld. Het is daarbij van belang om te weten in welke mate de WLT wordt toegepast en in hoeverre dit bijdraagt aan de doelstelling om tbs-gestelden en zeden- en zware geweldsdelinquenten zolang als nodig onder toezicht te houden teneinde recidive te voorkomen.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie Wet Langdurig Toezicht ; plan van aanpak
Projectnummer:
2990
Operationele status:
Lopend