Wet Langdurig Toezicht

Wet Langdurig Toezicht

Onderzoeksprogramma naar de toepassingen van de Wet langdurig toezicht in 2017-2022

Samenvatting

Er is een nieuwe wet die langdurig toezicht, behandeling en monitoring van ex- delinquenten en -tbs-gestelden regelt, de Wet langdurig toezicht (WLT). De tbs-maatregel kan, indien de veiligheid van anderen, dan wel de algemene veiligheid van personen of goederen dat eist, worden opgelegd aan personen die vanwege gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis een strafbaar feit hebben gepleegd waar een strafdreiging van vier jaar of meer op staat (art. 37a lid 1 Wetboek van Strafrecht [Sr]). De WLT is deels 1 januari 2017 en deels 1 januari 2018 in werking getreden. Het doel van de WLT is het effectiever toezicht houden op mogelijke recidivisten onder zeden- en zware geweldsdelinquenten en tbs-gestelden. De WLT moet zoals gebruikelijk voor nieuwe wetten na vijf jaar worden geƫvalueerd. Daarnaast is aan de Tweede Kamer toegezegd (jaarlijkse) monitoring van de werking van de WLT te verrichten en haar daarover te informeren. In het onderhavige rapport is een onderzoeksprogramma opgesteld dat als startpunt dient voor deze evaluatie.Het huidige rapport kent als doel het schrijven van een meerjarig onderzoeksplan voor jaarlijkse monitoring van de toepassingen van de WLT in 2017-2022 en de effectevaluatie van de WLT in 2023.
De onderzoeksvragen zijn:

  1. Welke hoofd- en deelvragen over de toepassing en de effecten van de WLT moeten worden opgenomen in het onderzoeksprogramma?
  2. Met welke onderzoeksmethoden worden de hoofd- en deelvragen over de toepassingen en de effecten van de WLT beantwoord?
  3. Welke hoofd- en deelvragen worden beantwoord in de monitorrondes en wat is de meest geschikte termijn van deze monitoring?
  4. Welke hoofd- en deelvragen over de toepassingen en effecten van de WLT worden na vijf jaar beantwoord? Is het van toegevoegde waarde om de toepassingen en effecten van de WLT ook langer dan vijf jaar na inwerkingtreding te evalueren en zo ja, welke termijn(en) is (zijn) dat?
  5. Welke organisaties en welke databases worden gebruikt voor de registratie van de toepassing van de drie onderdelen van de WLT?
  6. Welke gegevens worden al geregistreerd door de verschillende bij onderzoeksvraag 5 bepaalde instanties en welke gegevens missen nog om jaarlijkse monitoring en de standaardevaluatie van de WLT na vijf jaar mogelijk te maken?

Inhoudsopgave

Afkortingen
Samenvatting

  1. Inleiding en methoden
  2. Onderzoeksprogramma
  3. Tot slot

Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Nagtegaal, M.H.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2020
Reeks:
Cahiers 2020-04
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie Wet Langdurig Toezicht - Onderzoeksprogramma
Projectnummer:
2990B
Operationele status:
Afgerond