Evaluatie Wet bescherming persoonsgegevens BES

Civiel recht en civiel proces / Persoonsgegevens

Evaluatie Wet bescherming persoonsgegevens BES

Samenvatting

Per 10 oktober 2010 is het land Nederlandse Antillen opgeheven en is de staatkundige structuur van het Koninkrijk der Nederlanden gewijzigd. Curaçao, Aruba en Sint Maarten zijn zelfstandige landen binnen het Koninkrijk geworden. Bonaire, Sint Eustatius en Saba, (Caribisch Nederland) maken sindsdien als openbare lichamen deel uit van Europees Nederland.
Doordat Caribisch Nederland onderdeel werd van Europees Nederland, werd ook de Nederlandse Grondwet daar van kracht. Onderdeel van de Grondwet is de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Daarnaast werd de werking van het Dataverdrag van Straatsburg en het Aanvullend protocol uitgebreid tot Caribisch Nederland. Deze wijzigingen maakten de invoer van een wettelijke regeling over de bescherming van persoonsgegevens en de rechten van betrokkenen noodzakelijk. Vanaf 10 oktober 2010 is daarom de Wet bescherming persoonsgegevens BES (Wbp BES) van toepassing op Caribisch Nederland.
Dit onderzoek beantwoordt de volgende hoofdvraag: Hoe functioneren de Wbp BES en de CBP BES gelet op de uitgangspunten en doelstelling van de wet, welke knelpunten doen zich daarbij voor, wat betekent de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor verwerking en uitwisseling van persoonsgegevens tussen Europees Nederland, Caribisch Nederland en de Caribische landen en wat zijn aanbevelingen voor de toekomst gelet op de mogelijk geconstateerde knelpunten?

Inhoudsopgave

Colofon
Afkortingenlijst
Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. De WBP BES
  3. De WBP BES in de praktijk
  4. Het toezicht
  5. Uitwisseling gegevens met andere landen
  6. Conclusies en aanbevelingen

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Winter, H., Ridderbos-Hovingh, Ch., Veen, Chr., Sacré, R.
Organisatie(s):
Rijksuniversiteit Groningen - Pro Facto, Excellent Government & Management Consultancy, WODC
Plaats uitgave:
Groningen
Uitgever:
Rijksuniversiteit Groningen - Pro Facto
Jaar van uitgave:
2019
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Pro Facto
Telefoon:
050 3139853
Fax:
050 3183426
E-mailadres:
profacto@pro-facto.nl
Website:
www.pro-facto.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie Wet bescherming persoonsgegevens BES
Projectnummer:
2993
Operationele status:
Afgerond