Actieplan verbetering Feitenonderzoek in de Jeugdbeschermingsketen

Straffen en maatregelen / Jeugdbeschermingsmaatregel

Actieplan verbetering Feitenonderzoek in de Jeugdbeschermingsketen

Samenvatting

Op 6 juni 2018 is het Actieplan Verbetering Feitenonderzoek in de Jeugdbeschermingsketen aangeboden aan de Tweede Kamer (Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2016-2017, 34 550 XVI, nr. 86). Hierin staan 21 acties die betrokken jeugdbeschermingsinstellingen (Gecertificeerde Instellingen, Raad voor de Kinderbescherming en Veilig Thuis) in de periode 2018-2021 gaan uitvoeren om m.b.t. de jeugdbescherming het feitenonderzoek, besluiten en de communicatie daarover (ook met ouders/kinderen) te verbeteren. De minister heeft de Tweede Kamer toegezegd dat hij na twee jaar de balans wil opmaken en laten onderzoeken of het feitenonderzoek merkbaar verbeterd is voor kinderen, ouders en professionals. Dit onderzoek voorziet in een tussenevaluatie van het Actieplan, op basis waarvan bijstelling van plan en/of activiteiten mogelijk zijn. Hierin wordt nagegaan of de gestelde doelen met het Actieplan kunnen worden bereikt, worden de (tussentijdse) resultaten van het Actieplan in kaart gebracht en wordt nagegaan in hoeverre deze zich ontwikkelen in de richting van de nagestreefde doelen.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Actieplan verbetering Feitenonderzoek in de Jeugdbeschermingsketen
Organisatie(s):
WODC, DSP-groep
Projectnummer:
3008
Operationele status:
Lopend