Buitenlandse financiering van religieuze organisaties

Buitenlandse financiering van religieuze organisaties

Samenvatting

Onderzoek naar de samenhang tussen buitenlandse financiering van religieuze instellingen binnen de drie grootste denominaties (kerkgenootschappen) in Nederland en de eventuele uitoefening van invloed op de geloofsopvattingen en gedragsvoorschriften binnen de instellingen. Volgens de door CBS gebruikte systematiek zijn dat de Rooms Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland, waaronder de Nederlands Hervormde en Gereformeerde gemeenschap, en de Islam (Meer dan de helft Nederlanders niet religieus, CBS, 2018).
Het onderzoek levert door de vergelijking tussen en binnen de denominaties informatie op over de relatieve omvang van buitenlandse financiering bij religieuze instellingen. Het gaat in op het volgende: welke aanwijzingen zijn er dat buitenlandse financiering van religieuze instellingen samenhangt met de uitoefening van invloed op de geloofsopvattingen en gedragsvoorschriften binnen de instellingen? Hoe vaak is dat aan de orde? En om welk type van instelling gaat het dan, hoe groot is de financiering vanuit het buitenland in relatie tot de totale begroting en welke invloed wordt er dan uitgeoefend?
Het onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van een toezegging van de minister van Buitenlandse zaken aan de Tweede Kamer (Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2017-2018, 29614, nr. 82).

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Buitenlandse financiering van religieuze organisaties
Organisatie(s):
WODC, RAND Europe
Projectnummer:
3011
Operationele status:
Lopend