Evaluatie Advocatenwet

Staats- en bestuursrecht / Advocatuur

Evaluatie Advocatenwet

Samenvatting

Op 1 januari 2015 is de Wet positie en toezicht advocatuur, met uitzondering van artikel I, onderdeel R, (wijziging van artikel 26 Advocatenwet) in werking getreden. In deze wet is een evaluatiebepaling opgenomen (artikel VIa), binnen vijf jaar na inwerkingtreding van de wet omtrent de doeltreffendheid en effecten van de in artikel VIa genoemde artikelen. Het betreft de volgende onderdelen van de Advocatenwet:

  • nieuwe wijze van verwerking van de gegevens tableau;
  • kwaliteitstoetsen;
  • nieuwe organen NOVA i.c. het College van toezicht;
  • herziene wijze van toezicht en klachtafhandeling;
  • herzieningen in het tuchtrecht.

Het nieuwe stelsel van toezicht diende onafhankelijk, transparant, uniform, proactief en effectief te zijn. Om na te gaan of de wetswijziging dit heeft bewerkstelligd onder de omstandigheid dat in de advocatuur de vertrouwelijkheid van cliƫntengegevens dienen te worden gewaarborgd en voorts hoe de overige wijzigingen (zoals in het tuchtrecht) in de praktijk werken en of deze een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de advocatuur vindt dit onderzoek plaats. Het bestaat uit een plan-, proces- en effectevaluatie.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie Advocatenwet
Organisatie(s):
WODC, RUG - Pro Facto
Projectnummer:
3016
Operationele status:
Lopend