Evaluatie Wet positie en toezicht advocatuur

Evaluatie Wet positie en toezicht advocatuur

Eindrapportage

Samenvatting

De advocatuur vervult een belangrijke en bijzondere rol en positie in de rechtsstaat. In de Advocatenwet (Aw) is de bijzondere positie van de advocaat wettelijk geborgd. Uit verschillende adviezen en onderzoeksrapporten eind vorige en begin deze eeuw bleek dat het toezicht onvoldoende was en modernisering en verbetering behoefde, mede vanwege de groei van de advocatuur en de toenemende internationalisering in de afgelopen decennia. Deze constatering heeft uiteindelijk na een complex wetgevingsproces geleid tot de Wet van 1 oktober 2014 tot aanpassing van de Advocatenwet en enige andere wetten in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde en herziening van het toezicht op advocaten (Wet positie en toezicht advocatuur, Wpta), waarmee per 1 januari 2015 de Aw en enige andere wetten zijn gewijzigd.
De kern van de wetswijziging heeft betrekking op de herziening van het toezichtstelsel. De Wpta voorziet daarnaast in de codificatie van de kernwaarden als toetsingskader voor de beroepsuitoefening door advocaten, een beperkte aanpassing van het tuchtrecht en enkele andere wijzigingen.
De hoofdvraag van het onderzoek luidt als volgt: Functioneert het door de Wet positie en toezicht advocatuur geïntroduceerde stelsel van toezicht overeenkomstig zijn doelstellingen, hoe werken de overige wetswijzigingen, waaronder het tuchtrecht, en leveren die een bijdrage aan de kwaliteit van de advocatuur?

Inhoudsopgave

Managementsamenvatting

  1. Inleiding
  2. Beleidsreconstructie
  3. Toezicht door lokale dekens
  4. Systeemtoezicht door het CvT
  5. Tuchtrecht
  6. Analyse
  7. Samenvatting, conclusies en aanbevelingen

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Winter, H., Herregodts, R., Krol, E., Schout, A.
Organisatie(s):
Rijksuniversiteit Groningen - Pro Facto, WODC
Plaats uitgave:
Groningen
Uitgever:
Rijksuniversiteit Groningen - Pro Facto
Jaar van uitgave:
2020
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Pro Facto
Telefoon:
050 3139853
Fax:
050 3183426
E-mailadres:
profacto@pro-facto.nl
Website:
www.pro-facto.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie Advocatenwet
Projectnummer:
3016
Operationele status:
Afgerond