Evaluatieonderzoek Wet auteurscontractenrecht

Civiel recht en civiel proces / Belangenorganisatie

Evaluatieonderzoek Wet auteurscontractenrecht

Samenvatting

De in 2015 in werking getreden Wet auteurscontractenrecht beoogt de contractuele positie van de maker (natuurlijke persoon) te verbeteren ten opzichte van de exploitant aan wie de maker exploitatiebevoegdheid verleent. Deze wet voegt bepalingen in de Auteurswet (Aw) in, waarop de maker (natuurlijk persoon) van een werk van letterkunde, wetenschap en kunst, zich jegens de exploitant kan beroepen bij het opstellen en het uitvoeren van hun exploitatieovereenkomst. Het gaat om de artikelen 25b-h uit hoofdstuk 1a Aw over de exploitatieovereenkomst.
In dit evaluatieonderzoek wordt nagegaan wordt of de wet inderdaad een dergelijke positieverbetering bewerkstelligt. De reikwijdte van artikel 45d, tweede lid van de Auteurswet, zal er nadrukkelijk bij worden betrokken. Op grond van deze bepaling ontvangen regisseur en scenarioschrijver een aanvullende, proportionele en billijke vergoeding die via hun collectieve beheersorganisaties kan worden geïnd. Daarnaast wordt bekeken of er een verstorend effect in de softwarebranche optreedt wanneer softwareontwikkelaars geen rechtspersonen oprichten met het doel in aanmerking te komen voor die aanvullende billijke vergoeding als de software een commercieel succes blijkt.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatieonderzoek Wet auteurscontractenrecht
Organisatie(s):
WODC, UvA - Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Projectnummer:
3025
Operationele status:
Lopend