Omgangsregeling tussen ouders na scheiding

Omgangsregeling tussen ouders na scheiding

Eindrapport

Samenvatting

Op 1 maart 2009 is de Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding in werking getreden. In deze wet is opgenomen dat een kind na een scheiding van zijn ouders recht heeft op een gelijkwaardige verzorging en opvoeding door beide ouders en ouders die gaan scheiden moeten verplicht een ouderschapsplan opstellen. Hierin worden afspraken vastgesteld over hun minderjarige kinderen, waaronder hoe zij de verzorging en opvoedingstaken verdelen. Vanaf 2009 is het opstellen van een ouderschapsplan bij scheiding verplicht voor ouders die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben. Dit geldt ook voor samenwonende ouders met gezamenlijk gezag, die uit elkaar gaan.
De wet gaat thans uit van een gezamenlijk ouderschap, maar de Tweede Kamer wil onderzoeken of de belangen van kinderen en ouders worden gediend met een wettelijk vastgelegde standaardregeling die de zorgrechten en zorgplichten gelijk verdeelt over beide ouders (motie van lid Van der Graaf c.s. van 5 juli 2018, Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2017-2018, 33836 nr. 31). Daarbij is het vervolgens aan ouders of – zo nodig – aan de rechter om te komen tot een andere verdeling. Het onderzoek laat zien hoe de huidige wet werkt en welke problemen en mogelijk averechtse effecten deze oproept. Daarnaast worden de voor- en nadelen van het expliciet vastleggen van een fiftyfifty-regeling in de wet geïnventariseerd. Het betreft een literatuuronderzoek van wetenschappelijke literatuur in de afgelopen 5 jaar die gaat over een gelijke verdeling van zorgrechten en zorgplichten bij scheiding.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Opzet van het onderzoek
  3. De stapsgewijze analyse
  4. Conclusie
  5. Bibliografie

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Berends, S., Buimer, L.
Organisatie(s):
WODC, Regioplan Beleidsonderzoek
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Regioplan
Jaar van uitgave:
2020
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Regioplan beleidsonderzoek
Telefoon:
020 5315315
E-mailadres:
info@regioplan.nl
Website:
www.regioplan.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Omgangsregeling tussen ouders na scheiding
Projectnummer:
3035
Operationele status:
Afgerond