Monitor Nazorg

Detentie en reclassering / Resocialisatie

Monitor Nazorg

Samenvatting

Het WODC heeft een tweejaarlijkse monitor Nazorg ontwikkeld om de stand van de re-integratie van gedetineerden te analyseren. Daarin worden vijf leefgebieden onderscheiden: identiteitsbewijs, huisvesting, schulden, arbeid/inkomen en zorg. Een belangrijke vraag is hoe het op deze gebieden gesteld is met (ex)gedetineerden op het moment dat zij een penitentiaire inrichting (PI) binnenkomen, op het moment dat zij een PI verlaten en op het moment dat zij zes en twaalf maanden in de vrije maatschappij zijn. Hoe verandert de situatie op de genoemde basisvoorwaarden tijdens detentie en in de eerste zes en twaalf maanden na detentie? En hangt de problematiek van (ex-)gedetineerden wat betreft identiteitsbewijs, inkomen, huisvesting, schulden en zorg samen met recidive?

In deze zesde meting wordt de situatie van ex-gedetineerden die uitstromen in 2013, 2014, 2015 en 2016 beschreven, zodat een vergelijking gemaakt kan worden tussen de verschillende uitstroomcohorten. Sinds de vijfde monitor nazorg wordt ook de samenhang tussen de basisvoorwaarden en strafrechtelijke recidive bekeken; dit geeft meer inzicht in de relevantie van het nazorgbeleid (G. Weijters, J.J. Rokven en S. Verweij, Monitor nazorg (ex-)gedetineerden; meting 5, 2018). Nieuw in deze zesde monitor is dat er ook gekeken wordt naar de samenhang tussen (veranderingen in) basisvoorwaarden onderling.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Monitor Nazorg
Projectnummer:
3036
Operationele status:
Lopend