Achtergronden Verklaring Omtrent Gedrag

Civiel recht en civiel proces / Persoonsgegevens

Achtergronden Verklaring Omtrent Gedrag

Samenvatting

De Verklaring Omtrent Gedrag natuurlijke personen (VOG) is een preventief bestuursrechtelijk instrument dat bedoeld is om te voorkomen dat personen met een relevant justitieel verleden kwetsbare functies in de samenleving vervullen. De huidige beleidsregels VOG en de centrale toetsing door het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag (COVOG) kennen inmiddels een looptijd van veertien jaar. Gezien het stijgende aantal VOG-aanvragen van de afgelopen tien jaar en de verschillende wijzigingen in de beleidsregels is het verstandig om een evaluatie uit te voeren. Daarmee wordt beoogd na te gaan of de beleidsregels rond de VOG conform de beleidsdoelen worden uitgevoerd en welke knelpunten zich in de praktijk voordoen. Ook worden verschillende stakeholders en belanghebbenden gevraagd naar hun praktijkervaringen. De evaluatie van de beleidsregels is toegezegd aan de Tweede Kamer, naar aanleiding van een motie van de leden De Jong en Markuszower (Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2017-2018, 31322, nr. 359). De minister zegde toe de beleidsregels VOG te evalueren, alvorens over te kunnen gaan tot een nieuwe grote aanpassing. Onderdeel van de evaluatie zijn de (mogelijke) negatieve effecten van onbeperkte terugkijktermijnen op VOG-aanvragers, en minderjarigen in het bijzonder.
Dit onderzoek bestaat uit de analyse van de interne consistentie, evenwichtigheid en complexiteit van de (verbanden en verhoudingen tussen de) belangrijkste kernaspecten van het VOG-beoordelingsstelsel: functiecategorieën, risicoprofielen, relevant geachte justitiële documentatie, gebruikte bronnen, type screening (eenmalig, periodiek, continu) en terugkijktermijnen. Daarnaast geeft het onderzoek een analyse van de verhouding van (onderdelen van) de VOG-beoordeling tot andere vormen van screening op integriteitsrisico’s, zoals door politie, AIVD, KLM en mogelijke andere partijen.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Achtergronden Verklaring Omtrent Gedrag
Organisatie(s):
WODC, DSP-groep
Projectnummer:
3037
Operationele status:
Lopend