Bescherming van minderjarige slachtoffers

Staats- en bestuursrecht / Advocatuur

Bescherming van minderjarige slachtoffers

Samenvatting

Op grond van de EU-richtlijn minimumnormen voor slachtoffers moeten minderjarige slachtoffers qua bescherming op bijzondere aandacht kunnen rekenen. Dit geldt ook in andere regelgeving en besluiten (richtlijnen, kaderbesluiten, raadsconclusies, etc.). Zo zijn in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) eisen en verwachtingen opgenomen ten aanzien van de bescherming van minderjarigen, zoals de bescherming van hun identiteit en persoonsgegevens. Er bestaat echter nog onvoldoende beeld over het volledige wettelijke kader en de implementatie, zowel op papier als in de praktijk, daarvan.
Het doel van dit onderzoek is al deze eisen en verwachtingen in kaart te brengen en vervolgens na te gaan in hoeverre deze terugkomen in de Nederlandse regelgeving, aanwijzingen en beleidsregels. Tot slot wordt onderzocht of in de praktijk door politie, Openbaar Ministerie, Rechtspraak en andere relevante ketenpartners aan deze eisen en verwachtingen al wordt voldaan en aan welke nog bijzondere aandacht moet worden besteed. Welke verplichtingen en verwachtingen zouden moeten terugkomen in het toetsingskader dat het ministerie van Justitie en Veiligheid hanteert?

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Bescherming van minderjarige slachtoffers
Organisatie(s):
WODC, VanMontfoort
Projectnummer:
3041
Operationele status:
Afgerond