Invoering jeugdstrafrecht in Caribisch Nederland

Invoering jeugdstrafrecht in Caribisch Nederland

Een verkenning naar een jeugdstrafrechtmonitor

Samenvatting

In tegenstelling tot Europees-Nederland is er momenteel geen apart jeugdstrafrecht in Caribisch Nederland. De Nederlandse overheid streeft ernaar om in 2020 een apart jeugdstrafrecht in te voeren in Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES). De implementatie van het jeugdstrafrecht zal plaatsvinden door het toevoegen van een titel in het huidige wetboek van Strafrecht BES met bijzondere bepalingen betreffende jeugd. De introductie van het jeugdstrafrecht heeft tot gevolg dat er jeugddetentie wordt ingevoerd en geeft bovendien een wettelijke grondslag aan de reeds bestaande buitengerechtelijke afdoening. Het ministerie van Justitie en Veiligheid wil de doeltreffendheid en doelmatigheid van de invoering van een jeugdstrafrecht beter kunnen bepalen en heeft daartoe onderhavig onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden van een kwantitatieve en kwalitatieve monitor. De probleemstellingen van het onderzoek luiden:

  • Wat is de 0-situatie als het gaat om de kwalitatieve en kwantitatieve instroom van jeugdigen van 12-18 jaar in 20184 die met politie en justitie in Caribisch Nederland in aanraking zijn gekomen, op welke wijze zijn deze zaken in de jeugdstrafrechtketen afgedaan en wat is hierover geregistreerd?
  • In hoeverre is een kwantitatieve dan wel kwalitatieve monitor jeugdstrafrecht haalbaar in Caribisch Nederland om periodiek inzicht te hebben in de toepassing van het jeugdstrafrecht en de mate van recidive onder jeugdigen? Aan welke voorwaarden, zoals eisen aan de betrouwbaarheid en validiteit van de registraties van de verschillende instellingen in de jeugdstrafrechtketen, zou deze jeugdmonitor moeten voldoen en hoe zou deze er dan uit kunnen zien?

Inhoudsopgave

Afkortingenlijst
Geografische kaart Bonaire, St. Eustatius en Saba
Samenvatting
Summary
Dankwoord

  1. Invoering jeugdstrafrecht Caribisch Nederland - onderzoek naar implementatie en monitoring
  2. Het oude en het nieuwe jeugdstrafrecht in Caribisch Nederland
  3. 0-situatie daders en zaken
  4. Registraties
  5. Ervaringen van sleutelpersonen in de (jeugd)strafrechtketen
  6. Inrichting kwantitatieve en/of kwalitatieve monitor jeugdstrafrecht
  7. Terugblik en slotoverwegingen

Literatuurlijst
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Doekhie, J.V.O.R., Liefaard, T., Bak, R. den, Jeltes, M., Marchena-Slot, A., Nieuw, R., Mooren, F. van der, Zee, S. van der (medew.), Werf, F. van der (medew.)
Organisatie(s):
Universiteit Leiden - Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit van CuraƧao, CBS, WODC
Plaats uitgave:
Leiden
Uitgever:
Universiteit Leiden - Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Jaar van uitgave:
2020
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Universiteit Leiden, Faculteit der rechtsgeleerdheid/FSW

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Monitor jeugdstrafrecht Caribisch Nederland
Projectnummer:
3044
Operationele status:
Afgerond