Procesevaluatie re-integratieprojecten Koers en Kansen

Detentie en reclassering / Resocialisatie

Procesevaluatie re-integratieprojecten Koers en Kansen

Samenvatting

Gemeenten en veiligheidshuizen werken sinds enkele jaren met persoonsgerichte aanpakken (pga’s) ten behoeve van (multi)probleem burgers en gezinnen. Vanuit verschillende invalshoeken – zorg, wonen, inkomen, veiligheid – wordt integraal bekeken wat er nodig is en naar een plan van aanpak vertaald. Het komt voor dat personen uit de pga-doelgroep op enig moment met de sanctie-uitvoering te maken krijgen. Deze sancties, vooral wanneer sprake is van vrijheidsbeneming, leiden ertoe dat lopende ‘interventies’ worden onderbroken. Het programma Koers en kansen beoogt deze doorbrekingen zo veel mogelijk te voorkomen door sancties lokaal en levensloopgericht vorm te geven. Hoe kan worden geregeld dat interventies doorlopen binnen de sanctie-uitvoering? En als dit niet mogelijk is, hoe kunnen wenselijke interventies worden geïnitieerd?

Het onderzoek betreft een procesevaluatie van (een deel van) de projecten in het kader van Koers en Kansen. Het gaat dan om de projecten die gericht zijn op de re-integratie van (ex-)gedetineerden in de samen­leving. Vaak betreft het gedetineerden met korte detentie; zo’n drie tot vier weken. Dat is te kort om de onderliggende problematiek op te lossen. Bovendien stopt in de huidige praktijk de zorg, begeleiding en dagbesteding tijdens detentie. Koers en Kansen beoogt projecten van de grond te krijgen waarmee dergelijke ondersteuning doorgaat tijdens detentie, dan wel vanuit detentie kan worden opgestart.

Het onderzoek richt zich op leerervaringen en lessen uit de projecten welke vertaald kunnen worden in structurele oplossingen, zoals het wegnemen van barrières of het verduurzamen van effectief gebleken (onderdelen van) projectwerkwijzen. De procesevaluatie moet zicht geven op succesvolle en niet-succesvolle (onderdelen van) projecten, die vervolgens kunnen worden verduurzaamd door de netwerkpartners op lokaal en landelijk niveau.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Procesevaluatie re-integratieprojecten Koers en Kansen
Organisatie(s):
WODC, EMMA, Experts in Media en Maatschappij
Projectnummer:
3046
Operationele status:
Lopend