Detentie lokaal en flexibel organiseren

Detentie lokaal en flexibel organiseren

Samenvatting

In het kader van het programma ‘Koers en kansen voor de sanctie-uitvoering’, thema ‘Variëteit in en flexibele inzetbaarheid van inrichtingen’, zijn vijf projecten gestart om lokale en flexibele detentie te ontwikkelen en te toetsen in de praktijk. Het doel is te verkennen welke vormgeving van detentie het meest bijdraagt aan het voorkomen van recidive. Elementen daarin zijn de mogelijkheid om te variëren in het beveiligingsniveau, nabijheid ten opzichte van de woonplaats van de gedetineerde, combinaties met zorgvoorzieningen en technologische innovatie.
In dit onderzoek worden de vijf projecten binnen dit thema geëvalueerd, waarbij de evaluatie moet bijdragen aan ontwerp, uitvoering en doorontwikkeling van het concept of onderdelen daarvan, alsmede aan het inzichtelijk maken van de resultaten. De hoofdvraag is: hoe moeten lokale, flexibele detentievoorzieningen eruitzien opdat zij optimaal bijdragen aan het maatschappelijk gewenste resultaat, namelijk het voorkomen van recidive? Het betreft een procesevaluatie nadrukkelijk gericht op doorontwikkeling en bijsturing van de projecten.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Detentie lokaal en flexibel organiseren
Organisatie(s):
WODC, Regioplan Beleidsonderzoek
Projectnummer:
3047
Operationele status:
Lopend