Beleidsinstrumenten en extremistische wereldbeelden

Criminaliteit en delicten / Terroristische groepering

Beleidsinstrumenten en extremistische wereldbeelden

Samenvatting

Overheden proberen op verschillende manieren de naleving van wet- en regelgeving en conformering aan maatschappelijke normen en waarden te bevorderen. De driedeling in beleidsinstrumenten die in dit verband in de literatuur wordt gehanteerd, bestaat uit carrots (positieve sanctie oftewel beloningen), sticks (negatieve sancties oftewel straffen) en sermons (vermaningen en aansporingen). Het bestaande onderzoek is veelal gericht op het vinden van een goede mix van deze beleidsinstrumenten voor verschillende subjecten om het gewenste effect te bereiken. De meer fundamentele vraag naar de condities waaronder de drie typen beleidsinstrumenten überhaupt werkzaam kunnen zijn, blijft meestal buiten beschouwing. Dit probleem speelt concreet bij de pogingen om (tot gevangenisstraf) veroordeelde terroristen te deradicaliseren, zodat ze afstand nemen van hun radicale mens- en wereldbeeld en het daarop gebaseerde cognitieve referentiekader. Wanneer deze deradicalisering (tijdens hun detentie) faalt, dreigt hun invrijheidstelling tot risico’s voor de samenleving te leiden.
Dit onderzoek geeft enerzijds inzicht in de huidige stand van zaken in Nederland en andere westerse landen wat betreft de omgang met de hierboven geschetste problematiek. Daarbij wordt aandacht geschonken aan zowel de effectiviteit als de juridische basis van de toegepaste interventies. Voorts gaat het onderzoek in op de wetenschappelijke bevindingen als het gaat om de mogelijkheden voor beïnvloeding van gedragskeuzen van ideologische en of religieus gemotiveerde actoren, waarbij rekening wordt gehouden met hun wil (motieven + wilskracht), capaciteiten en gelegenheid. Wat is de stand van de kennis specifiek op het gebied van beproefde en nog niet beproefde maar in potentie werkzame interventies met betrekking tot de hierboven geschetste problematiek?

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Beleidsinstrumenten en extremistische wereldbeelden
Organisatie(s):
WODC, RU - Radboud Universiteit
Projectnummer:
3054
Operationele status:
Lopend