Handreiking evalueren

Veiligheid en preventie / Crisisbeheersing

Handreiking evalueren

Samenvatting

Dit onderzoek dient een praktische handreiking op te leveren, met behulp waarvan de NCTV-directies zelf evaluatiestudies kunnen uitzetten, dan wel gebruik kunnen maken van bestaande evaluatiestudies. Daartoe worden in het onderzoek vragen en behoeften inzake beleidsevaluaties bij de beleidsdirecties van de NCTV in kaart gebracht. Het onderzoek inventariseert tevens welke lessen te trekken zijn uit de literatuur over het evalueren van beleid en wetgeving, in het bijzonder op het gebied van crisismanagement, cybersecurity, contraterrorisme en statelijke dreigingen. Het heeft tot doel in deze handreiking te voorzien en richt zich daarbij specifiek op de opzet van de verplichte planevaluatie van (voorgenomen) beleid. Het betreft een toezegging van de Minister van Justitie en Veiligheid (Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2017-2018, 29754 nr. 471).

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Handreiking evalueren
Projectnummer:
3055
Operationele status:
Lopend