Het recht op privacy in horizontale verhoudingen

Het recht op privacy in horizontale verhoudingen

Samenvatting

Grondrechten, zoals het recht op privacy, zijn primair gericht op het beschermen van de burger tegen de staat. Maar ook tussen burgers onderling kunnen (ernstige) aantastingen van grondrechten plaatsvinden. Om die reden is het van belang om te onderzoeken in hoeverre grondrechten, meer in het bijzonder het recht op privacy, ook bescherming bieden in ‘horizontale verhoudingen’.
In de initiatiefnota onderlinge privacy van het Tweede Kamerlid Koopmans (wordt het probleem van privacyschendingen in horizontale verhoudingen gesignaleerd. Met privacyschendingen in horizontale verhoudingen wordt gedoeld op privacyschendingen tussen burgers onderling en tussen burgers en rechtspersonen (bedrijven,
verenigingen et cetera). Horizontale privacybescherming onderscheidt zich daarmee van de verticale privacybescherming, die betrekking heeft op de relatie burger-overheid.

In dit onderzoek staat een drieledige probleemstelling centraal:

 • Wat kan Nederland leren van de wijze waarop de horizontale privacy in andere Europese landen is beschermd?
 • In hoeverre zijn deze oplossingen inpasbaar in de Nederlandse context?
 • Zijn er onwenselijk geachte effecten of neveneffecten te verbinden aan deze mogelijkheden voor een betere horizontale privacybescherming in Nederland?
De landen die zijn betrokken in de rechtsvergelijking zijn: Duitsland, Polen, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.

Inhoudsopgave

 1. Inleiding
 2. Privacyschendingen in horizontale verhoudingen: probleemschets
 3. Waarden en belangen in het geding bij horizontale privacyschendingen
 4. Het recht op privacy
 5. De horizontale werking van grondrechten
 6. Gegevensbeschermingsrecht
 7. Strafrecht
 8. Administratief recht, mededingingswetgeving en consumentenbescherming
 9. Civiel recht
 10. Aansprakelijkheid van producenten, distributeurs en (internet)tussenpersonen
 11. Overige mechanismen
 12. Overzicht wettelijke normering horizontale privacyschendingen
 13. Analyse en synthese
 14. Samenvatting en conclusies
 15. Literatuurlijst
 16. Bijlagen
 17. Samenvatting
 18. Summary

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Schermer, B., Sloot, B. van der
Organisatie(s):
Considerati, Tilburg University - Tilburg Institute for Law, Technology, and Society (TILT), WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Considerati
Jaar van uitgave:
2020
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Cosiderati
 
De Boelelaan 7
 
Amsterdam
Telefoon:
020-7370069
E-mailadres:
info@considerati.com
Website:
www.considerati.com

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Onderlinge privacy bescherming in het buitenland
Projectnummer:
3062
Operationele status:
Afgerond