Evaluatie versterking aanpak ondermijnende criminaliteit

Evaluatie versterking aanpak ondermijnende criminaliteit

Samenvatting

De “Toekomstagenda ondermijning” en het regeerakkoord “Vertrouwen in de toekomst” van het kabinet Rutte-III formuleren ambities om de aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit te versterken (resp. Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2016–2017, 29 911, nr. 167, brief van 14 juli 2017 en Vertrouwen in de toekomst, regeerakkoord 2017-2021, 10 oktober 2017, p. 4). De gewenste versterking van de aanpak moet in de periode van begin 2019 tot en met eind 2021 concreet gestalte krijgen in de vorm van een meerjarig programma op basis van de in 2018 opgestelde integrale versterkingsplannen van de tien RIEC-regio’s en de betrokken landelijke organisaties. Deze versterkingsbeweging komt in aanvulling op de reeds bestaande/reguliere aanpak van georganiseerde criminaliteit. Inhoudelijk ligt de focus binnen de aanpak van ondermijning op het terugdringen van de drugs­industrie en alle symptomen die hiermee samenhangen (dus bijvoorbeeld ook de problematiek van drugsafvaldumpingen en witwassen). De versterkingsbeweging krijgt vorm met een programma Anti-Ondermijning.
Deze meerjarige evaluatie wordt opgezet volgens de methode van ‘lerend evalueren’, waarbij de focus ligt op de component van het actiegericht leren. Het onderzoek brengt in kaart wat de succes- en faalfactoren zijn bij de uitvoering van de plannen en projecten, de leerervaringen en lessen, kennisvragen of veranderkundige vragen. Om overstijgende inzichten te kunnen genereren, wordt gekozen voor een thematische evaluatie (geclusterde thema’s).

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie versterking aanpak ondermijnende criminaliteit
Organisatie(s):
WODC, UM - Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Projectnummer:
3066
Operationele status:
Lopend