Ontwikkeling Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (LVV)

Ontwikkeling Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (LVV)

Samenvatting

Zoals afgesproken in het Regeerakkoord en recent bevestigd in het Interbestuurlijk programma komt er in een aantal gemeenten een Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV). In deze LVV’s krijgt de vreemdeling bed, bad en brood aangeboden en daarnaast begeleiding om tot een oplossing te komen: alsnog een verblijfsvergunning verkrijgen, of indien hij hier niet voor in aanmerking komt, vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst of eventueel doormigratie naar een ander veilig land.
De verwachting is dat vanaf maart 2019 in vijf gemeenten een LVV-pilot komt, namelijk in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven en Groningen. De ontwikkeling van de vijf LVV’s vindt in nauwe samenwerking plaats tussen Rijk, ketenpartners en de betreffende gemeenten. De verwachting is dat er in de vijf pilotgemeenten begeleidings- en opvangvormen worden geboden aan in totaal zo’n 1.150 vreemdelingen. De begeleiding in de LVV’s wordt verzorgd door maatschappelijke organisaties.
Onderzocht wordt of in LVV’s duurzame oplossingen worden gerealiseerd voor migranten zonder recht op verblijf en Rijksopvang en zo de bijbehorende zorg- en/of veiligheidsproblematiek wordt aangepakt. Het onderzoek bestaat uit twee opeenvolgende fasen. De eerste onderzoeksfase heeft betrekking op de gestelde doelen en de opzet van de LVV-pilot, evenals op de bouwstenen voor de toekomstige evaluatie van de pilot. In de tweede onderzoeksfase staat het verkrijgen van inzicht in de tussentijdse resultaten centraal. Deze onderzoeksfase gaat van start nadat de pilotgemeenten naar verwachting circa vijf maanden operationeel zijn, zodat er voldoende ervaring opgedaan is om (voorlopige) uitspraken te kunnen doen over wat goed gaat en wat beter kan wat betreft (onder meer) de geboden begeleidings- en opvangvormen en de samenwerking tussen betrokken partijen.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Ontwikkeling Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (LVV)
Organisatie(s):
WODC, Regioplan Beleidsonderzoek
Projectnummer:
3068
Operationele status:
Lopend