Plan- en procesevaluatie Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen

Plan- en procesevaluatie Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen

Samenvatting

Eind 2018 hebben het Rijk en gemeenten een samenwerkingsovereenkomst afgesloten ten behoeve van het realiseren van een landelijk dekkend netwerk van begeleidings- en opvangvoorzieningen voor vreemdelingen zonder recht op verblijf en recht op Rijksopvang. Dit zijn de zogeheten Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (LVV’s). Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft voor een periode van drie jaar middelen ter beschikking gesteld voor de pilotfase van het programma. Vanaf het voorjaar van 2019 startte de LVV-pilot in vijf pilotgemeenten: Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven en Groningen. Bij de uitvoering van de LVV’s zijn de betreffende gemeenten, maatschappelijke organisaties (ngo’s) in die gemeenten, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) en de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM) betrokken.

Regioplan heeft een plan- en procesevaluatie van de pilot LVV uitgevoerd. Concreet diende het onderzoek het volgende op te leveren:

 • inzicht in de gestelde doelen binnen de pilot LVV op het landelijke niveau, het gemeentelijke niveau, en op het niveau van de uitvoering van de begeleiding en opvang;
 • inzicht in de opzet van de pilot – zowel praktisch als methodisch – in de vijf pilotgemeenten (betrokken partijen, type opvang en begeleiding, beschikbare middelen);
 • inzicht in de tussentijdse resultaten van de pilot met aandacht voor ‘lessons learned’ en ‘best practices’.
 • bouwstenen (inhoudelijk én praktisch) voor de toekomstige effectevaluatie van de pilot.
De focus van het onderzoek was hoofdzakelijk gericht op de ervaringen in de pilotgemeenten. De bredere bestuurlijke inrichting van de pilot was geen expliciet onderdeel van het onderzoek.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting
Summary

 1. Inleiding
 2. Literatuurverkenning
 3. Doelstellingen en doelgroep van de LVV
 4. Rollen van betrokken partijen
 5. Samenwerking tussen de betrokken partijen
 6. Begeleidings- en opvangnormen
 7. Conclusies

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Mack, A., Verbeek, E., Klaver, J.
Organisatie(s):
Regioplan beleidsonderzoek, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Regioplan
Jaar van uitgave:
2020
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Regioplan beleidsonderzoek
Telefoon:
020 5315315
E-mailadres:
info@regioplan.nl
Website:
www.regioplan.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Ontwikkeling Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (LVV)
Projectnummer:
3068
Operationele status:
Afgerond